En ny studie publisert i New England Journal of Medicine viste at umiddelbar hud-til-hudkontakt mellom mor og nyfødt kan bidra til å redde opptil 150 000 premature barn årlig.

Av: Siren Rettedal, (co-PI Immediate KMC study Nyfødtintensiv avd. Stavanger Universitetssjukehus. Prof Universitetet i Stavanger). Foto: Siren Rettedal og WHO

Studien viste at dødeligheten reduseres med 25 prosent dersom nyfødte barn med fødselsvekst 1-1.8 kg legges hudmot-hud umiddelbart etter fødsel og kontinuerlig gjennom oppholdet på Nyfødt intensiv avdeling, sammenliknet med behandling i kuvøse eller varmeseng. Imidlertid ble studien stoppet tidlig da det ble ansett uetisk å fortsette da flere overlevde i intervensjonsgruppen.

Dagens anbefaling

I flere tiår har man hatt kunnskap om at hud-til-hud-kontakt mellom mor og nyfødt, KMC, er en av de mest effektive metodene for å forhindre dødsfall hos nyfødte. Likevel har implementeringen av KMC vært under 5 prosent globalt. Ifølge en Cochrane-review fra 2016, hovedsaklig basert på studier fra lav- og mellominntektsland, gir KMC 40 % reduksjon i dødelighet blant stabile barn med fødselsvekt under 2 kg. Anbefalingen fra WHO har derfor vært at barn med fødselsvekt under 2 kg bør tilbys KMC så snart barnet er stabilt nok. Problemet er at de fleste premature og barn med lav fødselsvekt gjennomsnittlig bruker 3 til 7 dager for å oppnå stabilitet, og at halvparten av nyfødte som ikke overlever dør i løpet av første to levedøgn.

Immediate KMC-studien

Studien har derfor undersøkt om hud-til-hud-kontakt som starter umiddelbart etter fødselen, Immediate KMC, er trygt og effektivt for barn med fødselsvekt 1-1.8 kg født i lav- og mellominntektsland. Studien var en toarmet, randomisert kontrollert studie, gjennomført ved fem offentlige sykehus i Ghana, India, Malawi, Nigeria og Tanzania. Barna ble randomisert til enten Immediate KMC (intervensjon) eller konvensjonell behandling i kuvøse eller varmeseng (kontroll) inntil de ble stabile og kunne overflyttes til vanlig KMC-avdeling. Totalt 3211 nyfødte og deres mødre ble inkludert, og randomisert til enten intervensjonsgruppen (1609 nyfødte og deres mødre) eller kontrollgruppen (1602 nyfødte og deres mødre). Median daglig varighet av hud-mothud-kontakt under nyfødtintensivoppholdet var 16.9 timer (IQR, 13.0 – 19.7) i intervensjonsgruppen og 1.5 timer (IQR, 0.3 – 3.3) i kontrollgruppen. I løpet av de første 28 dager døde 191 nyfødte i intervensjonsgruppen (12.0%) og 249 nyfødte i kontrollgruppen (15.7%) (RR for død, 0.75; 95% CI 0.64 to 0.89; P=0.001). Studien ble stoppet tidlig etter anbefaling fra Data and Safety Monitoring Board på grunn av signifikant lavere dødelighet blant nyfødte som fikk Immediate KMC.

25 prosent reduksjon i dødelighet ved Immediate KMC

Immediate KMC-studien viser at hud-til-hud-kontakt fra umiddelbart etter fødselen som fortsetter kontinuerlig gjennom oppholdet på Nyfødt Intensiv, kan redusere dødeligheten med 25 prosent hos nyfødte med svært lav fødselsvekt. Dersom man implementerer Immediate KMC globalt, kan ytterligere 150.000 nyfødte reddes hvert år sammenliknet med dagens praksis. På bakgrunn av denne kunnskapen reviderer nå WHO sine retningslinjer for KMC.

Paradigmeskifte

Ifølge Dr. Rajiv Bahl, leder for Newborn Unit ved WHO, innebærer studien et paradigmeskifte i nyfødtmedisin. “Keeping the mother and baby together right from birth with zero separation will revolutionize the way neonatal intensive care is practiced for babies born early or small.”

Vi har lenge separert mødre og syke premature i troen på at dette var den beste behandlingen for nyfødte. Resultatene av studien viser at vi må endre måten vi jobber på. Det må legges til rette for at mor og barn ikke skilles under nyfødtoppholdet, ved å etablere mor/barn-vennlige avdelinger, der både mor og barn får den medisinske oppfølgingen og behandlingen de har behov for.

Hele artikkelen kan du lese her www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/ NEJMoa2026486

Kontrollgruppen i sine senger på nyfødtintensiv avdeling

Barna i intervensjonsgruppen fikk hud-til-hud nærkontakt i median 16,9 timer hvert døgn.

 

IPISTOSS-studien

I Skandinavia er nyfødtdødeligheten lav. Til tross for at andelen av moderat og alvorlig funksjonsnedsettelse hos prematurt fødte barn har falt de siste tiårene, ser vi liten endring i andelen av lette funksjonshemninger. Tidligere premature opplever i tenårene mer atferds-, regulerings- og lærevansker, søvnplager, depresjon, angst og psykotiske lidelser enn jevnaldrende. Parallelt med Immediate KMC-studien startet vi derfor en studie som ser på effekten av øyeblikkelig hud-mot-hud de første seks timer etter fødsel hos barn født i svangerskapsuke 28+0 til 32+6. IPISTOSS (Immediate parent-infant skin-to-skin study) gjennomføres på Stavanger Universitetssjukehus og Karolinska institutet. Barna følges opp til 2 års alder, og vi ser på fysiologisk stabilitet, hjernemodning, psykologisk og motorisk utvikling, søvn, stress, tilknytning mor/barn og epigenetikk. Arbeidet startet i 2015, med støtte fra Lærdal Foundation. De siste barna ble inkludert i sommer, og analyser av data er i gang (studieprotokoll bmjopen-2020-038938). Skal vi drive evidensbasert medisin og hevde at dette er den beste behandlingen også i høyinntektsland, må vi bevise dette.

Resultatene av studien viser at vi må endre måten vi jobber på

Studiesteder Immediate KMC

  • Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, New Delhi, India
  • Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Dar es Salaam, Tanzania
  • University of Malawi, College of Medicine, Blantyre, Malawi
  • Obafemi Awolowo University, Ilfe-Ife, Nigeria
  • Kwame Nkrumah University of Science and Technology and Komfo Anokye Teaching Hospital, Kumasi, Ghana

Studien ble koordinert av WHO på initiativ fra forskere ved Karolinska Institutet, og ble finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation.