Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) arbeider for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap.

Av Gunn-Therese Lund Sørland. Farmasøyt i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Organisering og oppgaver for Nettverket er beskrevet i oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Nettverket har blitt tillagt fem arbeidsområder innenfor tematikken barn og legemidler:

  • Pasientsikkerhet
  • Kompetanseheving
  • Kunnskapsformidling
  • Bidra til vitenskapelig kompetanseutvikling og kunnskapsoppsummering,
  • Bidra til å etablere et nasjonalt samarbeidsnettverk for klinisk forskning innen området legemidler til barn

Nettverket – et ektefødt barn av Norsk Barnelegeforening
Nettverket ble opprettet i 2009 etter at representanter fra Barnelegeforeningen i 2005 tok kontakt med Sosialkomiteen ved behandling av Legemiddelmeldingen for å informere om barns spesielle behov. Resultatet var at Stortinget ba regjeringen om å legge forholdene til rette for å heve kompetansen på legemiddelbehandling av barn ved å etablere et nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk. Etter søknad ble ledelsen for Nettverket lokalisert til Barneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. Nettverket består av leger, sykepleiere og farmasøyter, som arbeider for at legemidler til barn er en prioritert oppgave blant produsenter, apotek og helsepersonell. I dag har nettverket 120 medlemmer.

Nettverket sin målsetning er at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha tilgang til nødvendig og relevant kunnskap slik at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte.

Organisering
For å sikre en bred nasjonal oppslutning om Nettverket er alle landets regionale helseforetak og primærhelsetjenesten representert i nettverkets styringsgruppe. Og ved alle landets 19 barneavdelinger er det egne utvalg for legemidler til barn. Disse legemiddelutvalgene fungerer enten som rådgivende organ direkte mot barneavdelingens ledelse eller de er underlagt foretakenes legemiddelkomiteer. I tillegg er også primærhelsetjenesten en sentral del av nettverket, for slik å sikre riktig bruk av legemidler til barn i primærhelsetjenesten og samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten.

NorPedMed-5-1

Samarbeidspartnere
Helsedirektoratet har gitt Nettverket i oppdrag å knytte til seg sentrale samarbeidspartnere, bl.a. Norsk Barnelegeforening (NBF). Nettverket har på oppdrag fra NBF fått ansvar for å oppdatere legemiddelveilederen (1) som er et sentralt dokument som skal bidra til økt pasientsikkerhet og forenkle sykepleiernes arbeid på kliniske sengeposter. En annen viktig samarbeidspartner fremover er Norsk Barnesmerteforening der utarbeidelse av Smerteretningslinjer vil bli et viktig samarbeidsprosjekt.

Et av Nettverkets spesielt viktige fokusområde er informasjon om bruk av uregistrerte legemidler og bruk av legemidler utenfor godkjenning (off-label) til barn og ungdom.

Funksjon
Nettverket sin målsetning er at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha tilgang til nødvendig og relevant kunnskap slik at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte. Dette innebærer å kartlegge og spre kompetanse til helsepersonell, og etter hvert til barn og foreldre. Nettverket skal videre være en samarbeidspartner i klinisk forskning på en slik måte at målsetningen styrkes. Det er derfor svært viktig å knytte til seg gode samarbeidspartnere for gjennomføring av relevante prosjekter eller tiltak innenfor tematikken legemiddelbruk hos barn.

Viktig fokusområde – Legemiddelbruk uten og utenfor myndighetsgodkjenning
Et av Nettverkets spesielt viktige fokusområde er informasjon om bruk av uregistrerte legemidler og bruk av legemidler utenfor godkjenning (off-label) til barn og ungdom. Slik bruk skyldes mangel på egnede legemiddelformer som har dokumentert sikkerhet og effekt hos barn og ungdom i kliniske studier.

Legemiddelbruk utenfor myndighetsgodkjenning (off-label) er definert som bruk utenfor godkjenning i henhold til godkjent preparatomtale, som ligger på Legemiddelverkets hjemmeside eller i Felleskatalogen. Det gjelder utenfor godkjent indikasjon, aldersgruppe, dosering og administrasjonsmåte. Godkjenningen setter grenser for firmaenes markedsføring, ikke for bruken. Bruk utenfor godkjenning er lovlig og nødvendig, men setter krav til helsepersonellets plikt til å utøve faglig forsvarlighet, dvs. det som er allment akseptert i fagmiljøene, dvs. vitenskapelig litteratur, Akutt- og Generellveilederne, BNF for Children, osv. Slik bruk er omfattende og det er gjennom en nylig publisert masteroppgave vist at 80 % av pasientene fikk minst ett uregistrert legemiddel eller et legemiddel som ble brukt off-label ved to barneavdelinger ved OUS (2).

Det er derfor behov for mer kunnskap omkring legemidler til barn. I 2007 kom det et lovverk som setter krav til at firmaene også må inkludere barn i kliniske studier ved introduksjon av nye legemidler eller nye indikasjoner. I kjølvannet av dette har det kommet – og vil det komme – flere legemidler som er godkjente til barn, slik man har etterlyst, bl.a. ved henvendelse til Sosialkomiteen i 2005. Det er per i dag en utfordring å få tatt disse i bruk, ettersom de er mer kostbare enn de legemidlene som har vært og er i bruk (off-label og/eller uregistrert). For at legemiddelfirma skal markedsføre slike legemiddel med barnegodkjenning i Norge, må det være et marked, altså må de tas i bruk selv om de er dyrere og vil øke legemiddelkostnadene til den enkelte sykehusavdeling/post.

I 2007 kom det et lovverk som setter krav til at firmaene også må inkludere barn i kliniske studier ved introduksjon av nye legemidler eller nye indikasjoner.

Nettverket ønsker sterkt å bidra med insentiver for å få utviklet godkjente legemidler til barn, og gjør det ved blant annet å legge til rette for økt legemiddelrelatert klinisk forskning i barnepopulasjonen gjennom forskningsnettverket NorPedMed. NorPedMed tilbyr strukturell assistanse, enten det er overfor industrielle aktører, industri-uavhengige forskere eller offentlige myndigheter. Forskningsaktiviteten foregår først og fremst på forskningspostene ved universitetssykehusene og de respektive barneavdelingene. Les mer om NorPedMed i artikkelen om «Forskning på legemidler til barn» av Kari Holte.

Helseklovn Siv Øvsthus i fra Bergen forteller om klovning som legemiddel på olstrandkonferansen.

Helseklovn Siv Øvsthus i fra Bergen forteller om klovning som legemiddel på olstrandkonferansen.

Aktiviteter
En viktig aktivitet for Nettverket er kunnskapsformidling. Det arrangeres derfor fast et åpent vårseminar i Oslo, og om høsten et seminar for Nettverkets medlemmer på Solstrand utenfor Bergen. Hensikten med disse aktivitetene er å få samlet leger, sykepleiere og farmasøyter til å jobbe tverrfaglig med utfordringer knyttet til legemidler og barn. De fleste forelesningene/presentasjonene ligger åpent tilgjengelig på Nettverkets hjemmeside www.legemidlertilbarn.no.

Mer utfyllende om Nettverket sine aktiviteter kan leses i årsmeldingen fra 2013 som også er tilgjengelig på Nettverkets hjemmeside.

Glimt fra Solstrand oktober 2014
Det var samlet om lag 80 deltakere på Solstrand 27.-29.oktober. Hovedtemaet for dette seminaret var Smerte hos barn og Barneintensiv. Det var mange brennende engasjerte foredragsholdere som fokuserte på tema fra smertevurderingsverktøy og behandling av akutte smerter hos barn, til væsketerapi og ernæring av barn på intensivavdeling.

Formidling av informasjon – tweets and likes
Nettverket ønsker å formidle informasjon om legemidler til barn og nettverksaktivitetene til flest mulig som har fokus på barn og legemidler. Hjemmesiden til Nettverket er derfor et viktig medium for å nå ut til miljøene. Men også facebook og twitter brukes flittig for å nå ut til flest mulig via disse kanalene. Følg og lik oss gjerne! Det blir også laget nyhetsbrev månedlig som sendes ut elektronisk til nettverkets medlemmer. Andre kan melde seg som mottaker av nyhetsbrevet gjennom Nettverket sine hjemmesider www.legemidlertilbarn.no.

Referanser:
1. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/pediatri/legemidler-bruk
2. Teigen, Arna. Bruk av legemidler utenfor godkjenning til barn og ungdom på sykehus. Master thesis, University of Oslo, 2014