Dr. med, overlege Magnhild Rasmussen ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i Oslo Rådhus den 19. desember. Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet.

Tekst: Anette Ramm-Pettersen og Ingrid Helland, OUS

Magnhild ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo for 45 år siden. Ti år senere ble hun godkjent spesialist i barnesykdommer, etter å ha forsvart sin doktoravhandling året før. Hennes yrkesaktive liv har i sin helhet vært viet til barna. Magnhild har alltid hatt et helhetsperspektiv på pasientene sine. Hun har sett barnet i familien, ikke bare sykdommen.

Ifølge forslagsstillerne er Magnhild den i Norge som har lengst og mest kompetanse knyttet til barn med muskelsykdommer. Gjennom flere tiår har Magnhild bygget opp et nasjonalt og internasjonalt nettverk som hun har dratt veksel på til beste for pasientene sine. Hun har holdt seg vitenskapelig oppdatert, og muliggjort norske pasienters deltakelse i internasjonale studier og dermed tilgang til utprøving av nye behandlingsmetoder. Magnhild har vært pådriver for at barn med spinal muskelatrofi skal tilbys ny behandling tidligst mulig, og hennes innsats har bidratt til at diagnostisering av sykdommen nå er inkludert i nyfødtscreeningprogrammet.

Kollegaer fra hele landet kontakter Magnhild ved behov for særskilt ekspertise. De melder tilbake at hun alltid viser seg tilgjengelig og deler av sin kunnskap.

De siste 10 årene har Magnhild jobbet deltid ved Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN), som utreder både barn og voksne. Arbeidet har bidratt til en bedring av overgangen fra barn til voksenlivet for pasientgruppen.

Magnhilds lange tjeneste har hatt betydning lokalt i Oslo, nasjonalt gjennom hennes ledende rolle i Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid sammen med EMAN, Frambu kompetansesenter og Nevromuskulært Kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord Norge, og internasjonalt. Forslagstillerne fremhever at samtidig som hun har en ledende rolle på eget fagfelt, så viser hun alltid en grunnleggende ydmykhet og inkluderer andre.