”Akuttveileder” og ”Generell Veileder” er i daglig bruk på barneavdelingene. Noen gjør en stor innsats – for det meste på fritiden - for å lage og oppdatere disse verktøyene. I tillegg gjør de en hel masse annet som kommer oss alle til gode. Hils på Kvalitetsutvalget (KU)!

Tekst: Anne Lee Solevåg, Ahus med gode innspill fra Finn Wesenberg. a.l.solevag@medisin.uio.no

Kvalitetsutvalget:

Kvalitetsutvalget (KU) jobber etter mandat fra Styret i Norsk barnelegeforening (NBF) og består av:

• Unni Mette Stamnes Köpp, SSHF (leder).

• Claus Klingenberg, UNN

• Anne Lee Solevåg, Ahus

• Kurt Østhuus Krogh, St. Olav

Tidligere ledere av KU:

• Arnt Winsnes

• Jens Grøgaard

• Finn Wesenberg

KU ble opprettet etter initiativ fra Den norske legeforening (DNLF) for ca. 20 år siden. Det første prosjektet var å lage en veileder i organisasjon og ledelse. Store deler av miljøet ble engasjert, med Arnt Winsnes som dyktig administrator og pådriver. Veilederen ble sendt til alle barneavdelingenes ledere.

Neste store prosjekter var de tre Veilederne i henholdsvis akutt og generell pediatri samt i legemiddelhåndtering. Prosjekt legemiddelhåndtering ble ledet av Ingrid Grønlie og finansiert bl.a. av DNLF Kvalitetsfond 2. Prosjektet var et intervensjonsprosjekt der legemiddelhåndteringsavvik ble registrert før og etter intervensjon. Målsetningen var å utarbeide retningslinjer for legemiddelhåndtering og danne et forum med database for informasjon og legemiddelavvik. Veileder for legemiddelhåndtering hos barn ligger på NBFs nettside. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har overtatt ansvar for revidering og utvikling av legemiddelveilederen.

Veilederne i akutt og generell pediatri har engasjert hele barnelegemiljøet via enkeltpersoner og leder av interesse­grupper og har senere fått en redaksjonskomite ledet av Claus Klingenberg. Siste revisjon av Akuttveileder i pediatri ble ferdigstilt i 2013-2015. Redaksjonskomitéen har ellers bestått av Thomas Rajka, Henrik Døllner, Ketil Størdal, Nils Thomas Songstad, Ingvild Heier og Unni Mette Stamnes Köpp. Redaksjonskomitéen besluttet i 2012 i samråd med Styret i NBF at veilederne skulle legges på Helsebiblioteket.no. Dette gir en bedre løsning for elektronisk publisering og bedre brukervennlighet.

Revisjon av Generell Veileder i pediatri pågår aktivt i 2017-2018. Arbeidet er godt i gang, og nettversjonen oppdateres fortløpende.

KU har de siste årene også arbeidet med:

1. Foreldreinformasjon
Kvalitetssikret foreldreinformasjon i utvalgte temaer ligger på NBFs hjemmesider. NBF har fått mandat fra Direktoratet for e-helse om å utforme pasient- og pårørenderettet informasjon til helsenorge.no og felles nasjonal nettplattform. Ida Knapstad fra Styret i NBF og Krogh/Solevåg fra KU vil koordinere arbeidet sammen med Randi Stornes (Skien) og Jon Grøtta (Elverum).

2. Kvalitetsindikatorer
KU har sett på kvalitetsindikatorer innen bl.a. nyfødtmedisin og endokrinolog. Testing av ulike indikatorer er startet ved Sørlandet Sykehus. Det er ønskelig at andre foretak ­benytter de samme indikatorene og vi arbeider for å ­etablere et større samarbeid og utvikle gode ­kvalitets­indikatorer.

3. PedSAFE
PedSAFE har vært brukt siden 2011 ved Ahus. Programmet skal gi en mer objektiv og systematisk vurdering av barnets tilstand. Et av målene er å identifisere ”risikopasienten” ved hjelp av Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS) og å iverksette adekvate tiltak. Sørlandet Sykehus har utviklet et e – læringsprogram som er delt fritt. PedSAFE brukes nå av alle landets barneavdelinger og høsten 2016 ble det etablert en nasjonal nettverksgruppe. Målet er en enhetlig tilnærming som styrker samhandlingen mellom ulike behandlingsnivå.

4. Veileder i Mottak nye leger
Programmet ble prøvd ut frem til 2012 i Helse Vest som et forskningsprosjekt i samarbeid med NTNU. KU ønsker å gjøre forslag til mal tilgjengelig for ­landets ­barneavdelinger.

5. Kompetansekrav til overleger i ulike subspesialiteter
KU har etablert kontakt med spesialitetstkomitéen og ønsker et samarbeid for å se nærmere på dette.

KU har vært og er dessuten høringsinstans i en rekke saker for NBF. Vi har felles møte med Styret i NBF og Spesialitets­komitéen årlig i forbindelse med NBFs vårmøte. KU har telefonmøter 4 ganger i året. Et av telefonmøtene erstattes med fysisk møte ved behov.

Problemer med app for veilederne

Da nettversjonen av NBF sine veiledere ble lansert på Helsebibliotekets hjemmesider i 2013, ble det samtidig lansert en app – dessverre uten «dynamisk» kobling til nettversjonen. Når Generell Veileder nå oppdateres, og det gjøres justeringer i Akuttveilederen, vil ikke appen bli oppdatert samtidig. Vi fraråder videre bruk av appen (slett den!), og anbefaler inntil videre at alle kun benytter nettversjonen av veilederne. KU jobber med løsninger for en ny app eller modernisering av nett-versjon tilpasset mobiltelefon.