Hva var bra og hvorfor ble det sånn? Er det noe vi andre kan lære av? Når fersket du sist en kollega på noe som var #Råbra!? Hva slags kultur er det for å jakte på og lære av det positive på din avdeling? #Råbra! er et positivt avvikssystem som identifiserer faktorer av betydning for pasientsikkerheten basert på alt det gode arbeidet og medarbeider-skapet som daglig skjer i avdelingene våre, og bruker dette aktivt i forbedringsarbeid og for et godt arbeidsmiljø.

Tekst: Marianne Nordhov, MD, Kst. Avdelingsleder/overlege, Universitetssykehuset Nord-Norge. Tegning Noa Bjerk. Foto forfatterbilde: Per Cristian Johansen, UNN

I Norge har vi et godt etablert avvikssystem der uheldige hendelser analyseres for læring, tilpasning og forbedring. Systemet er reaktivt – det vil si at analysen skjer når feilen eller den uheldige hendelsen har skjedd. Menneskelig faktor er ofte involvert, og belastningen på den enkelte berørte helsearbeider kan være stor. Helsearbeidere involvert i alvorlige pasienthendelser har økt risiko for å utvikle symptomer på posttraumatisk stressyndrom, depresjon og i verste fall selvmord. (1,2) Grundige analyser av alvorlige avvik og pasienthendelser er viktig, og det skal vi selvfølgelig fortsette med. Erfaring viser imidlertid at et ensidig fokus på feil fører til at vi gå glipp av alt som går bra.

Learning from Excellence

Dette er bakgrunnen til Learning from Excellence (LfE)
(www.learningfromexcellence.com) som har vokst frem nærmest som en internasjonal sosial bevegelse. Systemet er enkelt og likner vårt vanlige avvikssystem i tilnærming og saks behandling.

LfE har sitt utspring fra barneintensivavdelingen ved Children’s Hospital i Birmingham, England (3). Filosofien er å verdsette hverdagslig suksess i stedet for å ta det for gitt, og hovedhypotesen er at systematisk analyse av alle de positive hendelsene og det gode medarbeiderskapet som skjer i helsetjenesten hver dag, bidrar til bedre læring, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet (3). Ansatte som ser eller erfarer noe de selv definerer som «excellent» melder dette inn via et enkelt rapporterings system. Deretter analyseres hendelsen av en tverrfaglig sammensatt gruppe som trekker ut lærings punkter. Disse brukes i avdelingens forbedrings- og kvalitetsarbeid, og faktorer knyttet til godt medarbeiderskap kommuniseres tilbake til hele personalgruppen for inspira-sjon og læring. Metoden er etter hvert godt dokumentert, og har for eksempel bidratt til signifikant mer korrekt antibiotika forskrivning (4) og bedre arbeidsmiljø (5).
I  England heter avvikssystemet Datix – det positive avviks-systemet har på mange sykehus fått navnet «GREATix».

#Råbra! – en norsk avlegger

Ideen om en norsk avlegger har ligget i dvale i noen år,
men fikk ny inspirasjon da min gode overlegekollega Lene på nyfødtintensiv sier: «Dæven – i går hadde vi et utrolig bra mottak!» Hva gjorde Lene og de andre gode folka bra? Kan vi andre lære av dette? Skal vi vurdere å endre på noen rutiner dersom det de gjorde var smart og bra for mottaket og den lille pasienten?

Hovedmålsettingen med #Råbra! er helt i tråd med LfE – samle inn det gode arbeidet som gjøres og utnytte det inn mot kvalitetsforbedringsarbeid og arbeidsmiljø. Prosjektarbeidet følger metodikken for forbedringsarbeid (Quality improvent). Metoden og filosofien ble introdusert for ledere, gruppeledere og alle ansatte i seksjonen inkludert kontorpersonale og assis-tenter), og etter hvert hele avdelingen, før kick-off i slutten av februar. Tildelingene leveres skriftlig på et #Råbra!-kort. Alle som jobber i avdelingen, uavhengig av stilling eller profesjon, kan tildele et #Råbra!-kort basert på det de opplevde som bra.

Spørsmålene er enkle:

  1. Hvem gjorde noe bra?
  2. Hva var bra og hvorfor?
  3. Hva kan vi lære av dette?
  4. Hvilke endringer kan vi gjøre for at dette skal skje oftere?

Den som tildeles et #Råbra! får en personlig gratulasjonsmail med innholdet og hvem som har sendt det. Det er opp til den enkelte medarbeider å dele med sine kollegaer at man har fått et #Råbra!. Den som har sendt en tildeling får et takkekort for å ha delt et #Råbra!. Det er helt vesentlig å takke medarbeidere for å se og anerkjenne sine kollegaers gode arbeid.

Erfaringer så langt

I løpet av knappe tre måneder har det det kommet inn 24 #Råbra!-tildelinger (figur 1), og prosjektet har overgått vår forventning. Tildelingene kommer fra ulike profesjoner, og gledelig nok har det også kommet tildelinger til ansatte utenfor egen avdeling. Vi som ledere har fått verdifulle innspill. Gode ideer og forslag til løsninger befinner seg ofte i rommet – og utenfor eget hode. Medvirkning er en sentral faktor i dette arbeidet.

Den tverrfaglige gruppen som går gjennom tildelingene består av seksjonsleder, tillitsvalgt, verneombud, en LIS og en sykepleier, sykehusets pasient-sikkerhetskoordinator og undertegnede som prosjektleder. Vi har analysert og kategorisert innholdet i faktorer som har betydning for pasientsikkerhetsarbeid, kvalitet og arbeidsmiljø (figur 2). Videre har vi diskutert hvordan vi kan bruke det aktivt videre i avdelingens kvalitets-arbeid. Læringspunkter som trekkes ut kommuniseres tilbake til stab sammen med lederne. Dette gjøres på ulike måter; kvalitetstavle og oppslag i avdelingen, nyhetsbrev, KVAM, legenes morgenmøte, seksjons- og ledermøter.

Metoden er svært effektiv for å synliggjøre de små gode hendelsene som ellers sjelden blir nevnt. Lederne, som oftest får de negative avvikene, klagene og personalsakene med frik-sjon og dårlig oppførsel, får gjennom dette arbeidet et helt annet innblikk i virksomheten, og det er svært moti-verende. Medarbeidere har blitt stolte og glade over en tildeling. Vi er også i gang med å bruke læringspunkter fra de innrapporterte hendelsene i ulike deler av seksjonsarbeidet.

Utfordrer Janteloven

Dette er ikke et «kose- eller smiske-system». Kortene er knyttet til en person, men det er handlingene bak som skal fanges opp av metodikken. Det er også et godt virkemiddel for å anerkjenne alle de flinke folka som jobber i det stille og sjelden roper høyt. I den forberedende fasen kom det frem at det oppleves ubehagelig å stikke seg frem positivt. Janteloven er nok dypere forankret i oss enn vi ikker å tro. Redselen for ikke å få et #Råbra!-kort er også sterk; «Dette er jo bra – men hva med dem (les meg) som aldri får et kort?». Tenker vi tilsvarende om avvik? Neppe. #Råbra! utfordrer misunnelse og jantelov. Håpet er
at den skal bidra til at vi både kan adressere de negative kulturtrekkene for å gjøre noe med dem, og sammen la oss inspirere gjennom kollegaers gode arbeid. Vi er også spent på om det kan måles en effekt i ForBedring, og da spesielt på spørsmålene knyttet til arbeidsmiljø og tilbakemeldinger.

Målet

#Råbra! er «shareware», og målet er å inspirere andre til å ta dette i bruk. For de av dere som er på Twitter anbefaler jeg å følge «Learning from excellence» og hashtaggen #Greatix. I Norge har responsen vært overvel-dende, og mange ønsker å ta metoden i bruk. Klinikk Ålesund og nyfødt-intensiv på Ahus er allerede i gang, og en rekke andre avdelinger diskuterer og vurderer om de skal hive seg med. Vi har etablert en overordnet styringsgruppe på UNN, og målet er et å etablere et erfaringsnettverk og etter hvert ha konferanse. For fremtiden er håpet at dette skal la seg imple-mentere i våre elektroniske system for å forenkle saksbehandlingen og sikre elektronisk dokumentasjon på systemnivå.

Ha en #Råbra! dag videre – kanskje med litt nye briller?