Fagutvalg for barn og ungdom (FUBU) jobber for å styrke pediatrifaget og sikre god kvalitet i utdanningen for alle LIS i pediatri i hele landet. I denne utgaven av Paidos er vi så heldige å få intervjue assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad – både lege og jurist.

Tekst: Ingvild Skålnes Elverud, Hammerfest

Hvorfor valgte du kombinasjonen medisin- og jusutdannelse?

Det var litt tilfeldig, egentlig. Jeg begynte på jus og bestemte meg for å ta gjenstående jus-eksamener spredt over tid selv om jeg begynte på medisin i Oslo året etter. Det ble mange leseperioder da andre studenter hadde fri, så jeg vil ikke anbefale en slik løsning for noen.

Hvor har du arbeidet etter du var ferdig med medisinutdannelsen?

Jeg har jobbet som sykehuslege i nærmere 20 år, først som indremedisiner og lungespesialist, og etter hvert stadig mer på medisinsk intensivavdeling på OUS Ullevål. I 2013 begynte jeg som leder for den nasjonale behandlingstjenesten for CBRNE-medisin, som er en høyspesialisert behandlingstjeneste.

Kan du fortelle litt om hvordan arbeidshverdagen din er nå, jobber du i klinikken i tillegg til oppgavene som ass. helsedirektør?

Jeg jobber ikke i klinikken nå, men forsøker å holde meg oppdatert og følger opp en stipendiat som tar doktorgrad på et av mine gamle forskningsprosjekter. Den midlertidige stillingen jeg har i Helsedirektoratet er knyttet til pandemihåndteringen og evalueringsarbeidet som pågår akkurat nå – vi prøver å lære mest mulig av pandemien som kan være verdifullt før neste helsekrise.

Under covid-19-pandemien ble de juridiske aspektene veldig sentrale og måtte stadig utvikles. Hvordan opplevde du å jobbe med den utviklingen? Vår pasientgruppe, barn og ungdom, ble som alle andre påvirket av pandemien. Hvordan var det å arbeide med problemstillinger tett knyttet til barns hverdag?

Det var både krevende og givende å jobbe med medisinske, juridiske og beredskapsmessige sider ved pandemien – ikke minst var arbeidet med å skjerme de mest utsatte og sårbare gruppene viktig. Jeg er glad for at vi klarte å ha så god kontroll på pandemien i Norge at vi kunne leve relativt normalt frem til vaksinasjonsprogrammet var gjennomført. Likevel er det mye å lære av hele pandemiperioden, både i Norge og i verden. FUBU intervjuer en subspesialist Fagutvalg for barn og ungdom (FUBU) jobber for å styrke pediatrifaget og sikre god kvalitet i utdanningen for alle LIS i pediatri i hele landet.

Helseforetakene går med store underskudd. Det er stadige innsparinger og underbemanning som igjen spiser av tid til fagutvikling, kvalitetsarbeid, supervisjon og veiledning. Hvilke tanker har du om de store sparetiltakene som må gjøres i det norske helsevesenet fremover? Og hvordan tolker jusen egentlig «faglig forsvarlig drift»?

Selv om vi har et godt helsevesen er det krevende tider mange steder. De aktuelle utfordringene knyttet til bemanning og økonomi håndteres i styringslinjen mellom helse- og omsorgsdepartement og regionale helseforetak, både på systemnivå og for den daglige driften lokalt ved hvert enkelt sykehus.

Nakstad er glad i å være ute på tur. Foto: privat

Som leger er vi underlagt særordninger når det gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, med klare rammer for vaktarbeid. Hvilke tanker har du om den belastningen det i praksis utgjør for leger i dag? Vi kan gjøre potensielt livstruende feil i kraft av vår jobb. I slike tilfeller, hvordan bør vi som velferdsstat forholde oss til ansvarsplassering?

Hvilke råd vil du gi til neste generasjons barneleger som har et langt yrkesliv foran seg?

Jeg tror det fortsatt vil være faglig spennende og givende å jobbe som barnelege i Norge, uansett hvor i helsetjenesten man jobber. Det vil nok fortsatt være mer krevende å gå i vakt enn å jobbe på dagtid, men jeg håper den enkelte likevel får en trygget i arbeidssituasjonen som gjør at man trives og får utviklet seg faglig der man jobber. Det har alle et ansvar for, også de nærmeste kollegene.

Ja, det har blitt mer fri i helgene og flere skiturer. Akkurat nå er det masse snø i og rundt Oslo – så det er ingen grunn til å klage på skiføret.