Barneavdelingen i Arendal er liten, men hyggelig og effektiv med høy kvalitet. Her finnes spisskompetanse innen barnenevrologi og gastroenterologi for hele Agder- regionen. Vi har et svært trivelig arbeidsmiljø på tvers av profesjoner!

Tekst: Jon Skranes, Gunleiv Byremo, Katharina Schmidt, Thorsten Gerstner, Sørlandet Sykehus Arendal

På midten av 1800-tallet fremsto sjøfartsbyen Arendal som Nordens Venedig, med tett og idyllisk trehusbebyggelse spredt på holmer omgitt av kanaler. Etter hvert ble bybildet et annet. Kanaler ble gjenfylt og erstattet med bygater med sirlige rekker av pussede teglstensbygninger. Sykehuset i Arendal kunne feire 100-årsjubileum i 2020. Da Barneavdelingen åpnet i 1972, var det i starten kun to overleger som gikk todelt vakt. Den første avdelingsoverlegen var Dag Skyberg, norsk barnemedisinsk sin nestor innen cystisk fibrose. I dag består avdelingen av generell pediatrisk sengepost, poliklinikk, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR).

Sørlandsk organisering

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) i Arendal har generell pediatri, nyfødtberedskap og akuttmottak for vårt opptaksområde, som er «gamle» Aust-Agder. Til tross for at Sørlandet sykehus i Arendal har nesten 1000 fødsler i året, har vi ikke lenger nyfødtintensivpost. Denne ble nedlagt i 2015 i en periode hvor de to barneavdelingene ved Sørlandet sykehus var slått sammen. Syke nyfødte må derfor overflyttes til Kristiansand for videre behandling.

Fra 2016 fikk vi på nytt en selvstendig barne- og ungdomsavdeling i Arendal, men på grunn av relativt små og sårbare fagmiljøer har vi en funksjonsfordeling med Kristiansand. I Arendal finnes spisskompetanse innen barnenevrologi og gastroenterologi for hele Agderregionen. I tillegg er diabetes et prioritert satsningsområde. Videre utføres mye lungefunksjonstesting: PD-20, belastningstester, vanlig spirometri, NO-test, i tillegg til svettetest for CF-utredning. I tillegg til tilbud om prikktesting (SPT) driver vi med hyposensibilisering med subkutan (SCIT) og sublingual (SLIT) immunterapi.

Vi har 5-delt bakvaktsturnus og 6-delt forvakt. Det er for tiden seks overleger i somatisk avdeling og tre overleger som i hovedsak er tilknyttet HABU/ RK-MR. Vi har et svært trivelig arbeidsmiljø på tvers av fagprofesjoner, og er heldige som har en meget erfaren sykepleierstab i tillegg til dyktige barneleger innenfor hver sine spesialiserte områder.

Spisskompetanse i barnenevrologi og epileptologi

Langtids video-EEG monitorering har utviklet seg til et bredt utrednings- og behandlingstilbud for barn med alle typer epilepsi, men med fokus på alvorlige eller behandlingsrefraktære epilepsier. Dette tilbudet kombinert med medisinsk ekspertise innen avansert epilepsi- og vagusnervestimulatorbehandling har fått veldig positiv respons. Vi får henvist barn fra hele Agder, samt fra Vestfold og Telemark fylke. Som den eneste barne- og ungdomsavdelingen, oss bekjent, gir vi tilbud om øyeblikkelig hjelp EEG-registeringer døgnet rundt. Barn med epilepsi fra vårt nedslagsfelt får et tverrfaglig tilbud i HABU. Samarbeid mellom epilepsisykepleier, barnenevrolog, nevropsykolog og pedagog sikrer pasienten en mykere overgang til et liv med epilepsi hvor ulike habiliteringsbehov kan ivaretas.

Barne- og ungdomsavdelingen i Arendal

  • Antall innbyggere (gamle Aust-Agder): ca. 118 000
  • Antall barn og unge (gamle Aust-Agder): ca. 25 000 (<18 år)
  • Antall senger: 9
  • Antall polikliniske pasienter: 6330
  • Antall ansatte: 75
  • HABU er en enhet i BUA
  • Regional kompetansetjeneste – medfødte russkader er den eneste i sitt slag i Norden

På Norgestoppen i diabetes

Diabetesbehandlingen i Arendal har de siste årene gitt svært gode resultater og blitt rangert blant de beste barneavdelinger når det gjelder HbA1c som behandlingsmål. I Arendal følger vi cirka 100 barn med diabetes. Behandlings- og opplæringsopplegget innen diabetes fra BUA Arendal brukes av mange av landets barneavdelinger. Vi har et velfungerende diabetesteam med 2-3 overleger og åtte diabetessykepleiere som er ansvarlige for opplæring og poliklinisk oppfølging. Vi tilstreber seks kontroller årlig, men kan tilby flere ved behov. Under pandemien har vi tatt i bruk digital oppfølging, noe som ble tatt godt imot, spesielt av ungdom. Vi tilbyr også gruppeopplæring i teknisk utstyr, og ungdomskvelder med fokus på ungdomsrelevante temaer og samarbeider tett med voksenavdeling.

Noen av avdelingens leger

Sykepleiere og overleger ved vår diabetespoliklinikk

Ikke bare en «magefølelse»

Barn og unge i Agder med komplekse magetarmsykdommer er funksjonsfordelt til Arendal – dermed har vi et relativt stort pasientvolum med inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) og cøliaki. Cirka 40-50 pasienter med Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt følges ved vår poliklinikk eller dagpost fra diagnosetidspunkt og frem til overføring til voksenavdeling, som vi arbeider tett sammen med, fra rundt 16 års alder. Gastro- og koloskopi utføres alltid elektivt i narkose, som regel på planlagte «skopidager», men også utenom disse som halv ø-hjelp. Vår kliniske ernæringsfysiolog tilbyr kostholdsveiledning og ernæringsvurdering poliklinisk og for inneliggende pasienter. Vi tilbyr laktose- og fruktosebelastningstest, ultralyd av tarm og pH-registrering. For tiden jobber vi med å etablere et bedre tilbud og øke kompetansen på funksjonelle magetarmtilstander. Pasienter med komplekse funksjonelle tilstander diskuteres i bio-psykososiale teammøter med fagpersoner fra ABUP og HABU for å ivareta alle aspekter av tilstanden.

Spiseteamet – kjent utover Agders grenser

Bor du i Agder og har komplekse spisevansker, blir du henvist til spiseteamet i Arendal. Teamet består av barnelege, klinisk ernæringsfysiolog, spesialpedagog (fra HABU), sykepleier og psykolog. Her blir spisevansker hos spedbarn og småbarn evaluert tverrfaglig enten som polikliniske konsultasjoner, daginnleggelse med spiseobservasjon eller flerdøgninnleggelse. Vi har også bred kompetanse innen sondeernæring og oppfølging av barn med gastrostomi, og etablerer tidlig dialog og en oppfølgingsstrategi med lokale instanser som helsestasjonen, fastlege, barnehage og PPT. HABU er også medaktør på en del av pasientene. Spiseteamet ble opprettet i 2009, og tilbudet har utviklet seg til et elektivt tilbud om innleggelse en uke i måneden. Bakgrunnen for spisevanskene varierer. Vi ser somatisk friske barn med grensesetningsproblematikk, barn med spesifikke munnmotoriske vansker, barn med selektive spisevansker, og barn med spisevansker knyttet til en underliggende sykdom eller forsinket utvikling. Den sistnevnte gruppen utgjør i underkant av halvparten av pasientene våre. Vi drar regelmessig på kurs og seminarer, og har et godt samarbeid med spiseteamet ved OUS. Dette sikrer at våre pasienter får behandling og oppfølging basert på den mest oppdaterte kunnskapen.

Habiliteringstjenesten for barn og unge

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) er en egen enhet og holder til i 6.etasje i sykehuset, vis-a-vis resten av BUA. HABU Arendal er den minste barnehabiliteringstjenesten i Helse Sør-Øst med 11.5 fagstillinger, inkludert to overleger i pediatri samt tre psykologspesialiststillinger. Enheten har en stor klinisk aktivitet, får årlig henvist cirka 200 nye barn til utredning og gir oppfølgingstilbud til rundt 1000 barn og unge med ulike grader av funksjonsnedsettelser. De aller fleste følges opp gjennom hele barne- og ungdomsalder. Dette inkluderer barn og unge med autismespekterforstyrrelser, og i fellesskap med HABU Kristiansand gis det tilbud om intensiv behandling (EIBI) av småbarn med barneautisme. Barn med epilepsi får tilbud om tverrfaglig oppfølging i HABU. I tillegg gjennomfører HABU Program for tverrfaglig oppfølging 0-6 år av neonatale høyrisikobarn, inkludert barn som har vært eksponert for rusmidler i fosterlivet og LAR-behandling. Pedagog i HABU deltar i BUAs tverrfaglige spiseteam, mens lege, psykolog og sosionom fra HABU er representert i avdelingens barnepalliative team.

Regional kompetansetjeneste for medfødte russkader

Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR) ble offisielt åpnet i september 2015 og er organisert som en selvstendig enhet i BUA Arendal. Tjenesten, som er den eneste i sitt slag i Norden, inkluderer nevropsykolog/ leder, 1 overlege (50% stilling), pedagog, sosionom, samt kontorfullmektig. I tillegg holder en av overlegene i HABU på med et PhD-prosjekt innen medfødte alkoholskader (FASD). I tillegg til kompetansespredningsarbeid regionalt og nasjonalt, gir RK-MR et klinisk tilbud om å utrede barn og unge med mistenkt medfødt russkade fra eget og andre helseforetak i Helseregion Sør-Øst. Diagnostikk og utredning av pasienter skjer i nært samarbeid og i dialog med henvisende spesialisthelsetjeneste. RK-MR tar imot henvisninger fra ulike instanser i spesialisthelsetjenesten, det vil si enten fra barneavdeling, barnehabiliteringstjenesten (HABU) eller barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Vanligvis skjer utredningen ved at barnet sammen med foreldrene innlegges i to døgn på sengeposten i BUA Arendal. Utredningen består av en medisinsk legeundersøkelse, kognitiv og nevropsykologisk utredning, samt intervju med foreldrene ved sosionom. I tillegg gjøres EEG-undersøkelse over tre timer for å utelukke epileptisk aktivitet som kan påvirke barnets fungering. RK- MR har til nå utredet cirka 300 barn med mistenkt medfødt russkade.

Kom til det blide Sørland!

Vi kan ikke tilby kanalferie i Nordens Venedig, men vi ønsker unge og gamle barneleger velkommen til et passe stort sykehus hvor fleksibilitet, service og vennlighet er nøkkelord. En stabil avdeling med mye samhold og moro. Og snart kommer makrellen…