Tekst og foto: Anders Bjørkhaug, Redaktør Paidos. Bidragsytere: Per Helge Måseide, Thor Willy Ruud Hansen, Anne Kirsti Høgåsen og Ketil Størdal

Velkommen til Eksotiske Hammerfest

– Og Hammerfest er eksotisk, forteller Ordfører Alf Jacobsen under åpningstalen.

Hammerfest er i lag med Vardø, Nord-Norges eldste by, grunnlagt i 1789. Den tronet også lenge som verdens nordligste by, inntil Honningsvåg fikk bystatus i 1996. Naturen er spektakulær, dyrelivet er rikt og variert. Kommunen har flere(?) nasjonalparker, der siste (på Seiland) blir åpnet sommeren 2016. Hammerfest har også en variert befolkning, og selv om 17% av innbyggerne kommer fra andre land, kalles dem Hammerfestinger.

For å ta vare på sine innbyggere brukes mye penger på skole, kultur og friluftsliv. Barnehagedekningen er over 100%, dvs at det til enhver tid står ledige barnehageplasser til familier som ønsker nyetablere seg i Hammerfest. Det er mye å se i og rundt Hammerfest, og arrangørene har bidratt med et variert program, ikke bare faglig, men også sosiale arrangement som gir oss et godt innblikk i livet i og rundt Hammerfest.

– Og så er det obligatorisk å få medlemskap i Isbjørnklubben, påstår en kollega idet vi stiger av bussen.

Det er imponerende hva en liten avdeling som Barneavdelingen i Hammerfest har fått til. Vårmøtets foredragsholdere er ikke bare medisinere, men både skuespiller/pasient, psykolog, teolog, og sykepleier. De har tydelig arbeidet godt med programmet, med høyt fokus på temaer som skal hjelpe oss i den kliniske hverdagen. Onsdag formiddag, før offisiell åpning, ble det holdt forkurs i praktiske barnenevrologiske undersøkelses- og behandlingsteknikker ved Jørgen Landehaug fra Finnmarksykehuset, samt forkurs i Motiverende Intervju ved Sofia Trygg Licke, fra Astrid Lindgrens Barnsjukehus. Samtidig ble det holdt avdelingsoverlegemøte i regi av NBF styret.

I juni var et hundretalls barneleger samlet på 71 grader nord; det er utvilsomt også en verdensrekord.

Avdelingsoverlegemøtet

Avdelingsoverlegemøtet er blitt et viktig fora for lederne ved barneklinikker og barneavdelinger for å samles for å satt viktige tema på dagsorden. Barnelegeforeningens styre setter dagsorden, men innspill fra avdelingslederne er viktige. Hovedemnene ved avdelingsoverlegemøtet var ivaretatt av Trond Diseth, avdelingsoverlege ved seksjon for psykosomatikk og CL-virksomhet, samt Hans Petter Fundingsrud, klinikkoverlege ved BUK UNN. Platon poengterte det for 2500 år siden: Den største feilen legene i vår tid gjør, er at de skiller kropp og sjel. Vi vet at sykehusinnleggelser før 5 års alder utgjør fremdeles en risiko for å utvikler senere psykiske problemer, og endring av sykdomspanoramaet tilsier et sterkere samarbeid på tvers mellom somatikk og psykiatri. Nye LIS’er er i dag med tverrfaglig og biologisk fokusert. En biopsykososial tilnærming er i vinden, der barne- og ungdomspsykiatrien er en viktig drivkraft. Samhandling setter krav til samorganisering med barnet og familien i midten, som igjen setter krav til oss.

Andreas Andreassen, leder i spesialitetskomiteen for barnesykdommer presenterte utkastet for ny spesialitetsstruktur. Spesialitetskomiteen vil med den nye modellen få en mindre rolle, men vil gi faglige innspill og anbefalinger til myndighetene. Komiteen har derfor utarbeidet forslag til læringsmål i pediatri, og utarbeider også et forslag til ny obligatorisk kursmodell. Utkast til læringsmål vil bli oversendt til Legeforeningen 10. juni for videre bearbeiding, før ferdig utkast oversendes Helsedirektoratet 30. september.

Fullt referat kan leses på barnelegeforeningens nettsider www.pedweb.no

Åpning

Vårmøtet åpnes høytidelig med introduksjon til joikens kultur i historisk, sosialt og familiært perspektiv. Alt og alle kan joikes til, enten det er personer, dyr, fjellvann eller rett og slett til vidda selv.  Åpningsjoiken til Vårmøtet varmer godt på en ellers kjølig junidag i Hammerfest. Hammerfest kan skryte av å ha verdens nordligste barneavdeling. I juni var et hundretalls barneleger samlet på 71 grader nord; det er utvilsomt også en verdensrekord. Vikarer sørfra var hyrt inn for å se til de syke, og hele avdelinga var mobilisert og avviklet et strålende møte.   

Midnattssola var det mange av oss som hadde hørt om. Men i god tid før midnatt tok den kvelden, i kontrast til festglade barneleger på Seiland og Turistua som ikke skjønte at klokka var godt over rimelig leggetid. Utpreget innevær og rapporter om tropevarme sør i landet la ingen demper på arrangementet; vi hadde jo så godt selskap!

Mulighetene for å treffe en kollega på byen var rimelig store disse dagene. Barnelegene la beslag på sentrale deler av byen, og formatet på vårmøtet er kompakt. Mange av oss setter stor pris på muligheten for å bli kjent med nye kolleger når vi ikke er så mange.

Nær hundre deltakere er et flott oppmøte, og viser at arrangørene hadde truffet godt med både program og sosiale arrangement: Variasjonen fra sosialpediatri via hematologi til infeksjoner, hematologi og nyfødtresuscitering var spennende. Frie foredrag viste også spennvidden innen faget.

innesamling

Innevær i løa på Seiland.

Fjøsfest på Seiland med helgrillet lam entusiastisk guidet av innbyggere på øya satte standarden, og festmiddag på Turistua med nytt æresmedlem og prisutdelinger toppet torsdagen. The best games ever? Bergen og Drammen, dere har en utfordring!

Pris for beste foredrag

Det forelå denne gangen 4 bidrag i kategorien beste vitenskapelige foredrag. 3 av arbeidene var utført av LIS’er og ett av en medisinsk student. Bedømmelseskomiteen, som bestod av Anne Lee Solevåg, Annette Ramm Pettersen og Thor Willy Ruud Hansen hadde en krevende oppgave når det gjaldt å dele ut prisen, siden alle innleggene i stor grad oppfylte kriteriene for å få prisen. Stud.med Stephanie Kundtzon fra NTNU hadde undersøkt adhesjon av de små kjønnslepper hos jenter i et materiale som dels skrev seg fra en helsestasjon i Oslo og dels fra journaler fra St.Olavs Hospital i Trondheim. Tilstanden er ganske hyppig, og det er holdepunkter for at tilstanden spontant går i regresjon hos de aller fleste. Det er derfor grunn til å være svært tilbakeholdende med å intervenere, både mht medisinske og kirurgiske tiltak. LIS Hildegunn Norbakken Granslo fra UNN hadde ved hjelp av data fra Neonatalprogrammet og elektronisk pasientjournal undersøkt temperaturen ved innleggelse på nyfødtintensiv hos premature barn med GA<34 uker. Så mange som 1/5 var moderat hypoterme ved innleggelsen (<36,0°C), mens nesten 30% hadde «mild hypotermi» (tp 36,0-36,4°C). Risikoen for hypotermi var assosiert med lav GA, lav APGAR skåre og forløsning med keisersnitt. Det var således behov for økt fokus på tiltak for å forhindre varmetap.

presentasjon

”Et tic er som et nys, og det er ingen som kan vente med et nys?” Skuespiller og pasient Pelle Sandstrak gir oss en reise i tvang og anderledeshet.

LIS Christian Magnus Thaulow fra Ålesund hadde undersøkt bruken av terapeutisk hypotermi ved perinatal asfyksi. I perioden 2008-15 hadde man ved avdelingen i Ålesund behandlet 25 pasienter på denne måten. Det var, ikke overraskende, betydelig variasjon fra år til år mht antallet pasienter. Grad av HIE, patologi på MR caput og kliniske kramper korrelerte med det nevrologiske sluttresultatet. LIS Berthe Svenkerud hadde analysert kramper hos nyfødte i et 10 års retrospektivt journalmateriale fra UNN. Den vanligste årsaken til kramper var hypoksisk-iskemisk encefalopati etter fødselsasfyksi. 17 av 99 barn med en krampediagnose døde, og av de overlevende hadde 12% senskader i form av epilepsi og/eller cerebral parese.

Bedømmelseskomitéen kunne konstatere at alle fire foredragsholderne var flinke, de hadde laget gode slides og kunne sitt materiale, og hadde lagt et betydelig arbeid ned i de dataene de presenterte. Man kan derfor utvilsomt si at innføringen av en pris spesifikt for beste vitenskapelig foredrag på NBFs møter er med og oppmuntrer til vitenskapelig øvelse og læring blant våre LIS’er. Denne gangen gjaldt 3 av 4 foredrag spesifikt nyfødte, og det kan kanskje være en oppmuntring og stimulans til de som har sitt arbeid med større barn om å også «komme på banen» med de utvilsomt spennende materialene som man kan stille gode vitenskapelige spørsmål til i den populasjonen.

Selv om avveiningen mellom fire gode presentasjoner var krevende, greide bedømmelseskomitéen likevel å enes om at Hildegunn Norbakken Granslo fra UNN var en fortjent prisvinner. Hun hadde en elegant visuell framstilling, en solid muntlig framføring som var tydelig henvendt til forsamlingen, og kunne sitt materiale slik at hun kunne gi gode svar på spørsmål fra tilhørerne. NBF gratulerer med prisen og ønsker alle deltagerne lykke med videre vitenskapelig nysgjerrighet.

Man kan utvilsomt si at innføringen av en pris spesifikt for beste vitenskapelig foredrag på NBFs møter er med og oppmuntrer til vitenskapelig øvelse og læring blant våre LIS’er.

Prisen for beste «frie foredrag» under Vårmøtet i Hammerfest 2016 gikk til Anna Ingeborg Gundersen, LIS ved Nordlandssykehuset, Bodø, for foredraget «Spedbarn med grav anemi». Det var generelt svært gode innlegg av flinke LIS-leger i denne bolken med frie foredrag. Anna Ingeborg Gundersen utmerket seg allikevel med en fin presentasjon hvor foredraget var godt og spennende bygget opp. Barnets sykehistorie, symptomer og kliniske funn ble lagt frem på en interessant måte med diff.diagnoser fra det meste av pediatrien. Som kliniker gav hun og hennes kollegaer ikke opp selv om viktige prøvesvar initialt ikke helt stemte. Barnet viste seg å ha en ny mutasjon i CFTR genet og den kliniske diagnosen var cystisk fibrose. Nytteverdien av foredraget var god, og det er viktig å huske på at nyfødtscreening som kjent ikke fanger opp alle mutasjonene ved denne tilstanden.  Ved ny sekvensering av DNA fant man imidlertid den nye mutasjonen.

Barnelegeforeningen gratulerer begge vinnere!