Bergen er slik vi kjenner Bergen best. Bergen skal ha tåke og regn, ellers blir det liksom ikke det samme. Selvsagt er Bergen flott i sol også, men da er det ikke like spennende med stamcelleforskning og global disaster medicine på sal. Er det strålende sol, vil man heller sitte på Helleneset, og skulle snøen lave, står vi gjerne i kakaokø ved Brushytten…

Av Anders Bjørkhaug, Redaktør. FOTO: Maria Engh Sormul
Medforfattere Kari Holte, sekretær NBF, Anne Grethe Myhre overlege dr. med. Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnose. Karin C. Lødrup Carlsen, Professor MD, Barne og Ungdomsklinikken, OUS.

Men så har ikke den nye Barne- og Ungdomsklinikken invitert gode kolleger til Brushytten heller. Der var opprinnelig invitert til et bredt spekter av faglige sesjoner og kurs i splitter nye lokaler  ved det nye barne- og ungdomssykehuset, som også huser et eget energisenter for barn og unge. Dessverre var der noen skjær i sjøen, som gjorde at lokalitetene måtte flyttes. Dette skapte uansett ingen skjær i et faglig bredt program som trakk  godt over 100 deltakere til regntunge dager i Bergen. Pediaterdagene startet med Spiss kurs i Pediatrisk tropemedisin/flyktninghelse onsdag morgen, parallelt med LIS-forkurs i akuttmedisin og avdelingsoverlegemøtet.

Fløien Folkerestaurant innhyllet i tåke på en super januardag blant gode barneleger. Foto: A.Bjørkhaug.

Avdelingsoverlegemøtet

Avdelingsoverlegemøtet er blitt et viktig fora for lederne ved barneklinikker og barneavdelinger for å samles for å satt viktige tema på dagsorden. Barnelegeforeningens styre setter dagsorden, men innspill fra avdelingslederne er viktige. 31 deltakere i plenum gir også grunnlag for et godt diskusjonsforum.

Sverre Harbo fra Helsedirektoratet innledet med informasjon om innføring av ny ordning med ”kontaktlege” i sykehus. Ordningen er gjeldende fra 15.09.16 og er regulert i spesialisthelsetjenesteloven, samt pasient- og brukerrettighetsloven. Den skal gi pasienter med alvorlige tilstander og behov for veldig tett oppfølging eller innleggelse på sykehus rett til å få utpekt en kontaktlege. Intensjonen er å legge til rette for et bedre pasientforløp. Kontaktlegen skal holde oversikt og bidra til bedre informasjonsformidling mellom helsepersonell.  Alvorlig tilstand er et vilkår for å ha krav på kontaktlege, men det er presisert at listen for å tildele kontaktlege skal legges lavere for barn. Veilederen kan lastes ned på Helsedirektoratets nettside. Veilederen om kontaktlege i sykehus kan lastes ned fra Helsedirektoratets sider her. Spørsmål om ordningen kan rettes til: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-kontaktlege-i-spesialisthelsetjenesten

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas ble lansert 13. desember 2016. Ved avdelingsoverlegemøtet presenterte Arild Rønnestad, leder i Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) og Atle Moen, overlege ved Nyfødtavdelingen OUS, bakgrunn for data brukt i nyfødthelseatlaset, hentet fra NNK, samt data fra Nyfødthelseatlaset over en 6 års registreringsperiode. Datagrunnlaget vi har fra NNK til å lage et slikt helseatlas er unikt i internasjonal målestokk, og vekker stor oppmerksomhet.Vi ser tydelig variasjon i innleggelsespraksis, hvordan pasientene behandles og hvor lenge de behandles. Variasjonen kan ikke forklares av populasjonsbaserte variabler (for eksempel prematuritetsratio) alene, og slik sett et svært godt verktøy for å sammenlikne bruk av helsetjenester. Atlaset kan være nyttig verktøy for å lære av hverandre, korrigere praksis, samt utarbeide felles retningslinjer og veiledere. Les mer, og last ned data ark fra Helseatlas.no.

Flere mindre saker var også på dagsorden ved avdelingsoverlegemøtet, og fullt referat kan leses på barnelegeforeningens nettsider www.pedweb.no.

Klinikkdirektør Britt Skadberg under høytidelig åpning.

Dyktig arrangementskomité ved ”selfieveggen”.

Åpning og faglig program

Etter høytidelig åpning ved Klinikkdirektør Britt Skadberg og stemningsklang ved Studinekoret ”Sirenene”, braste Pediaterdagene i gang med et tungt faglig program med state of the art og fremtidige perspektiver innen  stamcelleforskning  ved prof. Joel Glover, ved Nasj. senter for Stamcelleforskning ved UiO. Stamcelleforskning er kommet langt innen diabetesbehandling, forteller prof. Helge Ræder ved BKB. Likevel er det en svært lang prosess å dytte cellene i riktig retning fra hIES til insulinproduserende endokrine beta-celler. Om denne veien skal illustreres gjennom RV7 over Hardangervidda fra Bergen til Oslo, har vi nå kommet oss til Hønefoss.  Stamcelleforskning innen bronchopulmonal dysplasi er også et ”hot-topic” for tiden. Kan slik forskning brukes for bedre sykdomsforståelse av BPD? ”Produksjon” av sykdomsgivende celler fra hIES kan forhåpentligvis i kort fremtidig brukes til forskning på patogenese.

Torsdag startet med katastrofene. Hvilke faktorer påvirker utkommet til globale eller lokale katastrofer? Hvilke ressurser trengs ved nødhjelp. Kan dette planlegges på best mulig måte før eller like etter katastrofen ut fra prinsipper og triagering? Prof. Johan von Schreeb fra Karolinska gav et sterkt inntrykk av lang erfaring i å planlegge og håndtere nødhjelp i katastrofeområder. Prof. James Tumwine fra Makerere University, Uganda, forteller imidlertid at de ikke kan planlegge katastrofene sine. For å forstå utfordringene med barnehelse i Uganda, må en alltid huske på utfordringene med fattigdom. Der vil alltid være kronisk mangel på personell, kompetanse, penger og utstyr/materiell. – When we had 31 patients with hemoglobin below 5gr/dl (sigcellekriser red.anm.) and no supplies of blood. Is this emergency medicine or disaster medicine?

Det faglige programmet var gjennom hele arrangementet godt og fyldig, med en god balanse mellom forskning og klinikk. Legemidler til barn er et dagsaktuelt tema, og med nettverkets styre sentralt plassert i Bergen, var det sentralt at menet var godt dekket. Barn må ”beskyttes” gjennom å inkluderes i kliniske studier, men der er mange utfordringer undervegs. Camilla Tøndel er leder for klinisk forskningspost for barn ved Barne- og Ungdomsklinikken i Bergen, og gir oss en god statusoppdatering om det viktige arbeidet.

Kristianne Isaksen, Monika Boine og Anne Karin Steffensen tok imot prisen på vegne av SANKS.

Nye Barne- og Ungdomssykehuset i Bergen har fått noe helt særegent og unikt. Et eget senter for fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov. Barnas Energisenter. 5800kvm stor ”behandlingsarena” for barn og ungdom med fysiske og psykiske helseproblemer. Ved energisenteret har en tilgang til svømmeanlegg, idrettshall, trenings- og behandlingsrom, spes.lab (hjerte, lunge, gangfunksjon), samt undervisningsrom og kino. Her vil en kunne hjelpe barn og unge til å få et fysisk aktivt liv, også når det krever ekstra tilrettelegging. Fokus på forebygging, trygghet, mestring, og fremme det friske, og på denne måten skape en grunnmur for barna som en plattform for funksjon i livet videre. Helse Bergen har her tatt et stort skritt mot fokus på ”folkehelse for kronikergruppen”. Dette må vi alle bare ta av oss hattene for. Vi håper og tror på en spennende omvisning ved neste utgave av Pediaterdagene i Bergen.

Frie foredrag

I sesjonen frie foredrag med innlegg av leger i utdanning fikk vi presentert fem spennende kasuistikker; to av dem gjaldt ungdommer med henholdsvis hjertestans  og toksisk sjokksyndrom og tre var fra nyfødtperioden og beskrev forløpene fram til rett diagnose ble stilt. Bedømmelseskomiteen besto av Jon Olav Hunderi, SØ, Claus Klingenberg, UNN og Anne Grethe Myhre, Frambu. De hadde en svært vanskelig oppgave med å kåre en vinner ut i fra kriteriene nytte- og nyhetsverdi for barneleger, fremføring og evne til å svare på spørsmål.  Alle kandidatene var meget godt forberedt, hadde oversiktlige presentasjoner og lærerike kasuistikker. Vinneren ble ”7 dager gammelt barn med hyperkalemi” av Mari Nesje, Ahus. De differensialdiagnostiske overveielsene som ledet fram til den sjeldne diagnosen primær pseudohypoaldosteronisme ble utslagsgivende for denne kasuistikkens nytte- og nyhetsverdi framfor de andre.

Beste vitenskapelige presentasjon ble i år tildelt Henrik Røkkum for sitt arbeid: “Kateterassosierte blodbaneinfeksjoner hos nyfødtkirurgiske pasienter ved OUS Rikshospitalet 2014 – 2016”. I denne retrospektive journalgjennomgangen av 74 nyfødte barn i perioden 2014-16 med innlagt sentralt venekateter, ble forekomst av kateterassoisiert blodbane infeksjon studert, og forfatterne søkte å se om forekomsten var relatert til tre ulike prosedyrer for kateterinnleggelse. Barna hadde medfødte alvorlige gastrointestinale tilstander, med 11-25 barn i hver av fire hoveddiagnoser.  Infeksjonsraten var 3/1000 kateterdøgn, nokså likt sammenlignbare studier, med en tendens til høyest risiko for perkutant innlagte kateter. Forfatterne konkluderer med at det bør tilstrebes å legge tunnelert sentralt venekateter eller longline ved forventet kateterbehov utover en uke. Studien ble presist og godt lagt frem, og arbeidet var en god journalgjennomgang, med nytteverdi for daglig klinisk praksis.

Prisene ble høytidelig utdelt under festmiddagen på Fløien Folkerestaurant.

Barnehelseprisen

Barnehelseprisen deles ut av Norsk barnelegeforening og Barneombudet, til personer eller organisasjoner som har gjort en innsats for å fremme barns helse i inn- og utland. Prisen ble innstiftet i 2005, og deles ut med uregelmessige mellomrom under Pediaterdagene til Norsk barnelegeforening.  Paidos gratulerer SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter- pyskisk helsevern) avdeling barn og ungdom med Barnehelseprisen 2017.  Enhetene barn og unge Karasjok tildeles prisen for å ha styrket kvaliteten av psykisk helsevern og allmenhelse i barnepopulasjonen i de samiske boområdene i Norge. Videre i prisbegrunnelsen nevnes medarbeidernes engasjerende innsats i forskning, undervisning, veiledning og klinisk arbeid, samt at senteret har bidratt til en kompetanseoppbygging i transkulturell barne- og ungdomspsykiatri gjennom godt lederskap. SANKS har bidratt til større innsikt og forbedret praksis i disse fagområdene, som igjen har ført til bedre barnehelse til minoritetsbefolkningen i Norge.

Festglade pediatere!

Barnehelseprisen 2017 medvirker og oppmuntrer oss til å fortsette å jobbe med å øke den faglige kvaliteten, samt øke kunnskapen og gi en bedre forståelse for viktigheten av samisk språk og kultur i behandlingen. (SANKS under takketale ved Pediaterdagene i Bergen 2017).

Sosiale sammenkomster

Når det er fuktig og vått, er det godt å ha det varmt og tørt inne. Og etter at mottakerfunksjonen har vært slått på igjennom en laaang dag, er det godt å få brukt hjernen. Pediaterdagene
inviterte problemløsningsekspertene i kollegiet til spennende utfordringer ved Escape Bryggen. Målet er enkelt: Kom dere ut fra det stengte rommer på under 60 minutter, ved å sette hjernen i sving. Løs gåter, knekk koder og vinn friheten! Teambuilding i artig vri! I mellomtiden var der god kollegial stemning, mat og drikke på Get Togeather på Una restaurant & mikrobryggeri.

Torsdag kveld på Fløien, en dag i januar, kunne fort forveksles med en sen natt i slutten av juni. Men igjen lar ikke pediaterne seg stoppe av dårlig vær! Vi holdt jo varmen på Seiland i Finnmark i juni i fjor! Og når Mannskoret Arme Riddere varmer opp kvinnehjertene under festmiddagen på Fløien Folkerestaurant, er det nok til litt strålevarme for bordkavalerene ved iden av også. Festmiddagens toastmaster Terje Alsaker loser oss trygt igjennom en helaften med taler og lekre retter, før lettbente pediatere rocker foten ut i de tidlige nattetimer. Og de som ikke rakk siste Fløibanen ned, danser sikkert der fremdeles…

Barnelegeforeningen gratulerer Barne- og Ungdomsklinikken i Bergen for et flott gjennomført arrangement!