Metodebok i Nyfødtmedisin er trykket i sin femte utgave. Både for nye og gamle i faget fremstår den som et kjærkomment kompass i hendig frakkelommeformat.

Tekst: Katrine E. Engen og Dag Helge Frøisland

Metodebok i Nyfødtmedisin

Metodebok i Nyfødtmedisin

Siden førsteutgaven i 1998, den gang utgitt som en intern prosedyresamling for nyfødtmedisinen ved Universitetssykehuset i i Nord-Norge, har den gjennomgått både større og mindre endringer. Den aktuelle utgaven fremstår   både som en praktisk, generell metodebok og en innføringsbok i nyfødtmedisin tilpasset de fleste avdelinger i landet. Smidd over samme lest som gode internasjonale metodebøker er også denne utgaven svært godt faglig forankret. Nyutgaven har først og fremst tatt vare på kvalitetene den kjennetegnes av fra tidligere, men inneholder flere endringer som oppleves svært positive.

Boken har tatt vare på en oversiktlig innholdsfortegnelse og kapitler som dekker de vanligste, hverdagsmedisinske problemstillingene man møter på i nyfødtavdelingen. Flere problemstillinger er redigert og fremstår mer oversiktlig enn tidligere, eksempelvis kapittelet om hyperglykemi. Også kapittelet om smertebehandling og sedasjon er redigert. Nytt i denne utgaven er avsnittet om neonatal palliasjon som fremstår godt formulert og oversiktlig.  Kapittelet om smertebehandling er utvidet med et eget avsnitt om praktiske råd rundt nedtrapping av sedasjon, også dette velformulert og tilpasset den praktisk/kliniske hverdagen. Forfatterne berømmes for å ha oppdaterte prosedyrer og henvisninger til vedtatte nasjonale retningslinjer og veildere.

Under avsnittet om navlekatetere er nomogrammene for estimering av kateterlengde tatt ut og erstattet av en vektavhengig formel fra www.nicutools.org.  En hel side er satt av til desinfeksjon- antakelig nyttig dersom man ikke er innprentet tilstrekkelig skrekk for kirurgenes sterksprit allerede. Vi er usikre på om den anatomiske tegningen over kar et eventuelt feilplassert navlevenekateter kan gå inn i er nødvendig, da en slik oversikt er lett å finne andre steder om man trenger anatomioppfriskning, og oppløsningen av bildene er -dessverre suboptimal.

Kapittelet om respiratorbehandling er noe redigert, fortsatt med utgangspunkt i initialbehandling ved RDS hos pre-mature. Kapittelet oppsummerer de ulike respiratormodi, med et utfyllende avsnitt om høyfrekvensbehandling. Fortsatt inneholder det en god oversikt over veiledende respiratorinnstillinger og forslag til tiltak ved noen ulike problemstillinger.  Kanskje kunne man ønsket seg enda flere praktisk/ kliniske eksempler i dette kapittelet.

Avsnittet om parenteral ernæring fremstår mer oversiktlig. Tidlig TPN hos de minste er et tema der vi virkelig har noe å hente i prematuritetsmedisinen, og derfor savnes en liten oversikt over andre kommersielle TPN-løsninger som kan benyttes til de litt større premature.

Fortsatt flyter språket lekende lett. Det oppleves konsist, poengtert og tidvis i en befriende muntlig, nærmest kollegial tone man ikke nødvendigvis er bortskjemt med fra sammenlignbare håndbøker. Med fast plass i frakkelommen til mange unge LIS-leger har den en viktig funksjon i den praktiske utdanningen. Den dekker de fleste vanlige problemstillinger i nyfødtmedisinen og benyttes allerede på nesten alle landets nyfødtinstitusjoner. Sisteutgaven vurderes som så god at barnelegeforeningen bør skape konsensus for at dette blir basis som Nasjonal Metodebok i nyfødtmedisin på lik linje med Generell- og Akuttveileder i pediatri.