Det øves og undervises i håndtering av dårlige nyfødte på barneavdelinger og ­fødeavdelinger over hele landet. Mange har ytret ønske om et kort praktisk kurs med ­formaliserte krav. Nå skjer det noe.

Tekst: Terje Alsaker, galsaker@online.no

Grunnkurs

Grunnkurs

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er et felles, faglig, nasjonalt referanseorgan, og rådgivende i spørsmål om resuscitering overfor Den norske lægeforening og Norsk Førstehjelpsråd. Barnelegeforeningen er representert i styret ved Terje Alsaker og Thomas Rajka. NRR utgjør Norges faglige representasjon i Skandinavisk Resuscitasjonsråd (SRC) og European Resuscitation Council (ERC). NRRs barnegruppe står blant annet bak etableringen av ”Advanced Pediatric Life Support” (APLS) som et tilbud i Norge.

Som del av NRRs kurstilbud blir det nå også et tilbud om kurs i gjenoppliving av nyfødte som dekker det mest basale. Utdanningen av instruktører har startet. Se oversikt over innhold i grunnkurset og i instruktørkurset. Tanken er at instruktørene skal øve på og kunne noe mer enn det de selv vil undervise, samt få et innblikk i scenario- og samhandlingstrening. Nivået på kursene skal ligge på linje med den treningen som faktisk drives, og ideen er at kravene til instruktørene ikke skal være for høye, men likevel bli formalisert. Det er ønskelig at undervisningen kan gis av flere yrkesgrupper (anestesi­sykepleiere, jordmødre etc), og ikke bare leger.

NRR (nrr.org) har også laget et e-læringsprogram i samarbeid med Lærdal Medical. Dette er tenkt som basis for etter­følgende kurs i nyfødtresuscitering. E- læringen dekker foreløpig bare det helt basale, men vil bli supplert med flere kapitler etter hvert, både av teoretisk og praktisk art. E-lærings­kursene vil også bli tilgjengelig som frittstående tilbud (uten etterfølgende kurs) med diplom for ”bestått”.

E-læringen kan kjøpes som ledd i kurspakkene til NRR (se gjenoppliving.no) i form av enkeltstående lisenser, eller gruppe­pakker med rabatt. Det er mitt håp at e-læringen også vil bli brukt selvstendig før trening og simulering på den enkelte avdeling. Det er dessverre vanskelig å trene sam­handling på noe man ikke kan, eller forstår betydningen av.

Målet med å etablere disse kursene, er å få mest mulig ensrettet undervisning i tråd med NRR-guidelines. Både e-læring og formalisert kursvirksomhet kan bidra til dette. En instruktørportal hvor scenarier og videre e-læring vil bli lagt ut, er under utarbeidelse.

Første instruktørkurs var i Stavanger i november 2017. Videre blir det kurs i Bodø i mars og på Kalnes i april 2018. Det anbefales at deltagerne kommer i team fra forskjellige profesjoner fra samme sykehus.

Instruktørkurs

Instruktørkurs