Barne- og ungdomsklinikken ved St.Olavs hospital arrangerer Pediaterdagene i 2017. Det er en god anledning til å presentere oss selv for kolleger fra hele landet. Vi er stolte av arbeidsplassen vår. Det skjer mye ­spennende hos oss for tiden. Noe av det vil bli presentert under Pediaterdagene.

Av Sveinung Larsen, Sveinung.Larsen@stolav.no

St.Olavs hospital har landets tredje største barneavdeling. Vi har fortsatt en noe flytende aldersgrense mellom 16 og 18 år, men har som mål å kunne tilby spesialisthelsetjeneste til alle mellom 0 og 18 år.

Klinikken har drøyt 40 legeårsverk, hvorav 13 er leger i spesialisering. På årlig basis har vi knapt fem tusen innleggelser og femogtyve-tusen polikliniske konsultasjoner. Som andre barneavdelinger rommer vi både sengeposter, intensivavdelinger og poliklinikker. Barneortopedi og de kirurgiske fag inkludert. Habiliteringstjenesten for barn og unge er også en del av klinikken. BUP har en egen enhet lokalisert i Barne- og ungdomsklinikken som fungerer som en integrert del av tjenesten.

Viktig å skape magiske øyeblikk i hverdagen for barnesykepleier Mads.

Viktig å skape magiske øyeblikk i hverdagen for barnesykepleier Mads.

– Noe av det mest spennende, men også det vanskeligste med å være sjef for denne avdelingen er at vi håndterer hele spekteret av syke barn. Både sengepostene og intensivenhetene har svært syke barn innlagt. De barna skal ha den beste medisinske behandling. Barn med kronisk sykdom bor hjemme og skal ha mye av sin oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Det å sikre gode tjenester til hele spekteret av syke barn er en stor utfordring, sier klinikksjef Elisabeth Selvaag.

I Norge finnes det to intensivavdelinger for barn etter nyfødtalder, en på OUS og en hos oss. På Barn intensiv arbeider barneleger sammen med anestesileger. Hit kommer de sykeste pasientene, Her er postoperativ overvåking og herfra styres all hjemmerespiratorbehandling.

Vi har mange leger i delte ­stillinger mellom universitet og sykehus, mange ansatte i Phd-løp og stadig flere involvert i ulike prosjekter.

Nyfødt intensiv er for tiden er under ombygging for å få flere familievennlige enerom. Prosjektet «close collaboration with parents» vil dere få høre mer om på Pediaterdagene. Det skal forberede både personalet og foreldre på en intensivavdeling hvor foreldrene får en enda viktigere rolle i omsorgen for sitt barn. Nyfødt intensiv har også ansvar for kirurgiske barn. St.Olavs hospital har delt landsfunksjon for nyfødtkirurgi, en funksjon som krever tett samarbeid mellom nyfødt intensiv, Nasjonalt senter for fostermedisin og barnekirurgene i kirurgisk klinikk.

Vi har et eget barnemottak, som tar imot alle barn henvist til innleggelse. Over halv-parten håndteres poliklinisk.

Barnemedisinske avdelinger, med alle sine subspesiali-teter, representerer det store volumet av syke barn og unge. De aller fleste behandles poliklinisk. Blant de inneliggende er det for de fleste kort liggetid, men svært syke pasienter som bor på sykehuset i måneder og år, ser vi stadig oftere. Det krever kreativitet hva gjelder utnyttelse av rom og personell, samt gode rutiner for samhandling med kommunene.

Barneonkologien er en egen avdeling i klinikken med regionalt ansvar for alle barn med kreft mellom 0 og 18 år. Barneonkologien har en lang og stolt historie i Trondheim. Petter Johan Moe, avdelingsoverlege og professor ved gamle barneklinikken på Regionssykehuset i Trondheim var en pioner i behandling med høydose metotrexate. Hans -hematologikurs lever fortsatt og en kortversjon foregår onsdag formiddag under Pediaterdagene.

Star wars troopers kommer årlig på Halloween.

Star wars troopers kommer årlig på Halloween.

Det integrerte universitetssykehus

St.Olavs hospital er bygget sammen med universitetet og liker å presentere seg som «det integrerte universitetssykehus». Det reflekteres i vår hverdag. Vi har mange leger i delte stil-linger mellom universitet og sykehus, mange ansatte i Phd-løp og stadig flere involvert i ulike prosjekter.

Mange er kanskje ikke klar over at ultralydens vugge sto i Trondheim. Ekko-kardiografien ble startet her, på syttitallet, ved kardiolog og professor Liv Hatle. Samarbeidet mellom teknologene på Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og klinikerne rett over vegen fortsetter også i dag. Ambisjonen er fortsatt å være en spydspiss i krysningspunktet teknologi og medisin. Ansatte ved Barne- og ungdomsklinikken har i skrivende stund akkurat fått midler til et forskingsprosjekt på ultralyd brukt for vurdering av sirkulasjon hos nyfødte. Også innen rettsmedisin / sosialpediatri er det pågående prosjekt hvor klinikk og teknologi sammen kan ta faget videre.

Andre fag/tema gjenstand for dypdykk er luftveisvirus, astma, barnereumatologi, nevrologisk utvikling hos de minste nyfødte, cerebral parese, barnekreft. Sammen med OUS er våre nevropsykologer i gang med forskning knyttet til kognitiv rehabilitering av barn med ervervet hjerneskade. Det er mye som foregår!

– Det gleder meg når folk ser ut til å trives. Legene her virker glad i jobben sin. De er hardtarbeidende, faglig flinke, og de er blide, sier klinikksjef Elisabeth.

Velkommen til Pediaterdagene i Trondheim 17-19.januar 2018!

Prosjektet «close collaboration with parents» vil dere få høre mer om på Pediaterdagene.