Berit Grøholt, Bernhard Weidle, Ida Garløv og Ruth Kari Ramleth, 2022. 6. utgave. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-04845-1, 414 sider, pris NOK 649.-

Tekst: Stefan Kutzsche, Oslo Universitetssykehus, Utdanningsavdelingen. E-mail: drignana@gmail.com

Læreboken i Barne- og Ungdomspsykiatri er en nyttig ressurs for barnepsykiatrifaget som har vokst frem gjennom totalt 6 utgaver siden 1989. Læreboken er godt kjent fra tidligere utgaver og har nå fått en moderne og aktualisert oppgradering. Forfatterne er erfarne barne- og ungdomspsykiatere og gir en grundig innføring med aktuelle og oppdaterte perspektiver i dette faget. Boken har totalt 26 kapitler der leseren blir informert om de menneskelige aspektene i psykisk helsevern basert på et helhetlig samfunnsperspektiv. Første kapittel om det faglige grunnlaget er omstrukturert i forhold til tidligere utgaver for å gi mer plass til spesielt tilstandsbildene. Tilstandsbildene er anskueliggjort med en rekke kasuistikker. Det gis en detaljert innføring i atferds- og hyperkinetiske forstyrrelser, depresjon og angstilstander og psykoselidelser. Det er også skrevet et nytt underkapittel om kjønn og seksualitet. Det er lagt ved en omfattende litteraturliste til hvert enkelt kapittel. Bokens layout er oversiktlig og tiltalende. Det er lagt inn stikkord i blå skrift på siden slik at det er lett å orientere seg. Forfatterne henvender seg til studenter i grunn- og videreutdanning innenfor helsefag og medisin.

I denne boken lykkes forfatterne med sine konstruktive bidrag til å vise verdien av en holistisk og biopsykososial tenkning som forståelsesmodell og tilnærming for å fremme barns og ungdommens psykiske helse.