Norge er et langstrakt land. Tross bedre prenatal omsorg vil syke nyfødte bli født hjemme, på fødestuer, fødeavdelinger uten barneavdeling, eller ved lokal barneavdeling med behov for overflytting til en mer høyspesialisert nyfødtavdeling. For at barnet skal få best og raskest mulig behandling vil kommunikasjonen mellom lokal avdeling, transportteam og mottagende avdeling være avgjørende. 

Tekst: Ingrid Nissen, St.Olavs hospital

Overflytting av syke nyfødte er ofte utfordrende og tidkrevende, spesielt for lokalavdelingen. Det vil være behov for akutt medisinsk behandling og konferering med annen avdeling med høyere ­kompe­tanse samtidig som man må planlegge overflytting og ­transport. I slike situasjoner er informasjonsformidling til ulike aktører ofte tidkrevende – tid man ikke har når man behandler en kritisk syk pasient.

I Trøndelag har vi siden 2017 brukt systematisk kommunikasjons­verktøy og telefonkonferanse via AMK med lokal­avdeling, ­luft­ambulanselege og bakvakt nyfødt. 

Vi har regelmessig simuleringstrening rundt denne problem­stillingen. Lokalavdeling har hatt egen simuleringstrening med  akutt sykt nyfødt barn, for eksempel med alvorlig asfyksi. Bakvakt nyfødt St Olav kontaktes i telefonkonferanse sammen med luft­ambulanselege via AMK. Luftambulanse­legen leder kommunikasjonen og bruker ISBAR som kommunikasjons­verktøy. Samtalen avsluttes med behandlings­råd til lokalavdelingen og avklaring om hvordan, hvem og når transporten kan effektueres. Debriefing for treningen er todelt, både lokalt for behandlings­teamet, men også som egen debriefing av telefonkonferansen med alle involverte. ­Debriefing av telefonkonferansen foregår ved at alle involverte; lokal-, mottageravdeling, AMK og transportteam lytter til ­lydloggopptak fra AMK. 

Evaluering av simuleringstreningene og regelmessig gjennomgang av reelle lydlogger har utvilsomt ført til en mer strukturert og effektivisert kommunikasjon, bedre situasjons­forståelse og arbeidsflyt mellom alle involverte. Dette gir bedre pasientbehandling, fra lokalavdelingen til mottak ved St Olav hospital.

På bakgrunn fra denne erfaringen er det skrevet et kapittel i nyfødtveilederen som kanskje kan bidra til mer presis og effektiv kommunikasjon ved kritisk syke nyfødte som trenger overflytting.

ISBAR -kommunikasjon ved overflytting