Menneskerettighetsutvalget i Legeforeningen (MRU) har dessverre mye å gripe fatt i for tiden.

Tekst: Bente Brannsether-Ellingsen, Nbf-representant i Menneskerettighetsutvalget i Legeforeningen

Det siste året har vi på nasjonalt plan arbeidet med papirløses tilgang på helsetjenester, helsetjenester til innsatte i norske fengsler, og situasjonen for barn i norske asylmottak. Utvalget har vært representert i rådgivende utvalg for Sivil­ombudets forebyggingsenhet og ved forebyggingsenhetens besøk i norske fengsel.

Barn i norske asylmottak blir ikke godt nok ivaretatt i Norge. Det er ikke tilstrekkelig kontroll med hvordan de har det, og barn under skolealder har fortsatt ikke fått lovfestet rett til alderstilpasset aktivitet. Kontakt med departementene i denne saken har for undertegnede vært en øvelse i tålmodighet, og det departementale språket tidvis en studie i ord uten mening. Vi arbeider videre med denne saken.

Internasjonalt har vi vært opptatt av menneskerettighets­situasjonen i Iran og på Gaza. Utvalgets leder har vært til stede i Tyrkia under et rettsmøte i en sivil sak mot sentral­styret i den tyrkiske legeforeningen. Jeg oppfordrer alle til å lese Christiansens leder i Tidsskriftet utg. 18 – 23. Situasjonen for leger i Tyrkia er svært krevende, og rettsapparatet er under Erdogans tid som president stadig mer politisert.

Les også Røed-Fauskes debattinnlegg som omtaler situasjonen i Gaza i samme Tidsskrifts utgave. Det er lett å kjenne på motløshet i møte med en så brutal fremferd vi nå ser fra den Israelske staten. Sykehus er lagt i grus og en rekke helse­arbeidere er drept mens de utøvde sitt arbeid. Det er viktig at Norge bruker en høy og tydelig stemme når det som tradisjonelt har vært regnet som en venne-nasjon så åpenbart bryter krigens folke­rett og viser suveren forakt for menneskeverdet. Taushet er kanskje Menneskerettighetenes største trussel og målbærer aksept.

Jeg har tidligere i PAIDOS skrevet om palestinske barns situasjon i Israelske sikkerhetsfengsel. UNICEF og Redd Barna har skrevet rapporter om dette som er vel verdt å lese, men om du leser dem så vær forberedt på hard kost. Norske myndigheter har dessverre ikke villet slutte seg til de landene som har sagt at praksisen med å fengsle palestinske barn må opphøre, men har bedt Israel minimalisere bruken av dette. I realiteten betyr det at Norge godkjenner menneskerettighetsbrudd og en praksis som er forbudt i Norge. 

Til slutt: Sommeren-24 har undertegnede representert Barnelegeforeningen i arbeidet med menneskerettighetsutvalget i fem år. Det er viktig med fornyelse i utvalget, og jeg trer derfor ut av utvalget til sommeren. Jeg har oppfordret Barne­legeforeningens styre til å finne ny representant, men om noen av dere tenker at dere har lyst en periode å fordype dere i et viktig arbeid, så ta kontakt med Barnelegeforeningens leder direkte.

Jeg oppfordrer samtidig alle dere som er ledere og representerer arbeidsgiver til å tilrettelegge for dette. Det innebærer ca. 3 fysiske møter i året, samt 3-6 digitale møter. Som tidligere utdanningsansvarlig overlege mener jeg dette åpenbart kvalifiserer som prosjektoppgave!

Om du vil lese mer om utvalgets arbeid finner du det på Legeforeningens nettside under Fag og utdanning, Andre ­arbeidsområder. (Utvalg for menneskerettigheter (­legeforeningen.no)

Jeg ønsker dere alle en god start på nytt år!