”Gjør kloke valg!” er en norsk versjon av Choosing Wisely, som er et bredt internasjonalt initiativ mot overutredning og overbehandling. Legeforeningen lanserer kampanjen i Norge høsten 2018, og ­Barnelegeforeningen er med.

Av Joel Selvakumar, LIS, Barneavdelingen i Drammen

Barnehelseatlaset påviste i 2015 stor geografisk variasjon i forbruk av helsetjenester hos barn i Norge. En del av denne variasjonen skyldes sannsynligvis unødvendig utredning og behandling. Dette kan ha skadelige bivirkninger, bidra til økt stress for pasientene og gi økt risiko for falsk positive resultater – noe som leder til enda mer utredning.

Det finnes en rekke drivere for unødvendig utredning og behandling, blant dem frykt for å gjøre feil, økonomiske ­insentiv for å utføre flere tester og prosedyrer, pasient og pårørendes forventninger og vår egen faglige nysgjerrighet. Gjør kloke valg ønsker å bidra i motsatt retning.

De fagmedisinske foreningene har utarbeidet lister med anbefalinger om hyppig brukte tester, prosedyrer eller behandlinger som ofte er unyttige, og som i verste fall kan skade. Et utvalg i Barnelegeforeningen har arbeidet med en liste på fem evidensbaserte anbefalinger, som har blitt sendt ut på høring til faggruppene og presentert på Pediaterdagene i Trondheim. Anbefalingene, sammen med kildehenvisninger og utdypende tekst, vil bli lansert offisielt i september på en nettportal som retter seg både mot helsepersonell og pasienter.

Parallelt med arbeidet i de fagmedisinske foreningene, planlegger Legeforeningen en kampanje rettet mot befolkningen. Formålet er å formidle at mer helsetjenester ikke alltid er bedre, og fremme fire spørsmål som pasienten oppfordres til å stille legen når det er aktuelt å utføre tester, prosedyrer eller behandling: (1) Er det virkelig nødvendig? (2) Hva er risikoen og bivirkningene? (3) Finnes det tryggere alternativ? (4) Hva skjer om jeg ikke gjør noe?

Gjennom arbeid rettet både mot klinikere og pasienter, vil kampanjen gjøre det lettere å gjøre evidensbaserte, kloke valg som reduserer unødvendig utredning og behandling: Mer er ikke alltid bedre!

MER ER IKKE ALLTID BEDRE – FEM ANBEFALINGER:

  1. Antibiotika til nyfødte bør avsluttes etter 36-48 timer dersom ingen vekst i blodkultur og fredelig klinikk. Forebyggende antibiotika bør ikke brukes ved inneliggende sentralt kateter eller ved -respirasjonsstøtte.
  2. Spedbarn med gulping/oppkast som ellers viser normal vekst og utvikling, skal ikke utredes med pH-registrering eller behandles med syrehemmere eller motilitetsendrende medikamenter.
  3. Ikke test med paneler eller spesifikk IgE for mulig allergi mot matvarer uten en grundig gjennomgang av barnets sykehistorie.
  4. Systemiske steroider til barn med infeksjoner i nedre luftveier bør begrenses til moderate/alvorlige former for laryngitt og akutt bronkopulmonal obstruksjon hos yngre barn med klare holdepunkter for atopisk astma.
  5. Ved bronkiolitt er røntgen av toraks og gjentatte blodprøver vanligvis ikke nødvendig. Oksygenbehandling og pulsoksymetri avsluttes når barnet holder metning >90% i romluft.

Anbefalingene er utarbeidet av Atle Moen, Britt Nakstad, Kari Risnes, Bodil Salvesen, Joel Selvakumar, Ketil Størdal og Knut Øymar. Ta -kontakt på  klokevalg@barnelegeforeningen.no dersom du har kommen-tarer, ønsker å engasjere deg eller har forslag til nye anbefalinger.