Gjennom et samarbeid mellom Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen og etter hvert Oslo Universitetssykehus har vi siden 2019 hatt overlappende forsknings­prosjekter som inkluderer barn med terapiresistent, tilbakevennende eller sjeldne kreft­typer. Vi kartlegger kreftsvulsten genetisk, og følger blodprøver fra samme pasient over tid for å se etter tegn til behandlingsrespons eller progresjon av sykdommen. Vi forsker også på cellekulturer fra kreftsvulster, samt implanterer kreftvev fra disse barnesvulstene i mus og etablerer dyremodeller kjent som «patient-derived xenograft» (PDX)-modeller for å kunne teste ulike behandlinger på disse modellene. 

Tekst: Maria Winther Gunnes, overlege Haukeland Sjukehus

PICCA2 (Precision therapy in childhood cancer 2) er pågående siden 2023 og en videreutvikling av det opprinnelige prosjektet som startet i 2019. Her følger vi blant annet blodprøver hos inkluderte barnekreftpasienter over tid (såkalt «liquid biopsy»). Hos noen pasienter vil kreftsvulsten avgi arvemateriale (DNA) som kan finnes igjen som cellefritt DNA (cfDNA) i blodet hos pasienten. Ved å analysere blodprøver for spesielle gen-feil funnet i kreftvevet kan vi overvåke kreftutviklingen hos den enkelte pasient. Når kreften progredierer, vil mengden cfDNA i blodet øke, og motsatt, dersom pasienten får en behandling som virker, vil mengden cfDNA minke. Vi har fulgt mengden kreft-DNA i blodet hos pasienter over flere år og funnet at vi kan måle økning i kreft tidligere enn ved tradisjonelle og mer invasive metoder (som f.eks MR undersøkelser).

Celler fra kreftsvulster (Bilde 1) kan si oss noe om hvilke mekanismer som blir brukt for å utvikle motstand mot kreftlegemidler. Dersom vi finner ut av disse mekanismene kan vi finne nye legemidler som er virksomme mot motstandsdyktige krefttyper. I noen tilfeller finnes det slike legemidler allerede, men av og til finnes det ikke gode legemidler. Da må vi lete etter molekyler som kan bli til fremtidige medisiner som kan behandle pasienter med lignende krefttype. 

PERCAP (Personalized CAR design for pediatric cancers) er et prosjekt støttet av Barnekreftforeningen og Jonathans Minnefond som begynte i september 2023. Det har som mål å utnytte to etablerte plattformer. Den første plattformen i Oslo har utviklet flere molekyler kjent som kimære antigenreseptorer (CARs) som når de uttrykkes i immunceller kan føre til drap av kreftceller. Den andre plattformen i Bergen har etablert avanserte PDX-modeller hvor svulst fra pasienter transplanteres inn i en mus for å teste terapier. Målet for dette prosjektet er å teste immunceller fra pasienter som er modifisert for å uttrykke en CAR i et dyr som bærer svulsten til den samme pasienten. Vi forventer at denne metoden vil forbedre forutsigbarheten av effekten av et CAR-basert legemiddel og bidra til å øke muligheten for å tilby pediatriske pasienter et immunterapeutisk alternativ basert på prekliniske data generert med deres egen svulst.

Selv om PERCAP er nyetablert, har det allerede nådd noen viktige milepæler. Forskere reiser nå mellom Oslo og Bergen med pasientmateriale for å garantere trygg oppbevaring av prøvene. Mus har blitt injisert i samme organ som opprinnelig tumor og overvåkingen av tumorveksten har startet (bilde 2). Pasientens T celler er modifisert og vi håper å teste disse cellene i det første dyret i mars 2024. 

I tillegg har PERCAP også engasjert seg i et sterkt brukerinvolveringsprogram som så langt har organisert et besøk på Oslo-labene i september 2023i samarbeid med Oslo Cancer Cluster og CellFit (https://cellfitproject.com/). Denne type arrangement vil vi videreutvikle fordi det er avgjørende å utveksle med pasienter og deres pårørende for å legge til rette for innføring av CAR-basert immunterapi i Norge.

Bilde 1: Celler fra ett neuroblastom voksende på Biolaminin (BioLamina AB)

Bilde 1: Celler fra ett neuroblastom voksende på Biolaminin (BioLamina AB)

Bilde 2: Magnetic Resonance Image (MRI) av pediatrisk osteosarkom som invaderer skjelettet i en PDX. (Foto: Constance de Villardi de Montlaur)

Bilde 2: Magnetic Resonance Image (MRI) av pediatrisk osteosarkom som invaderer skjelettet i en PDX. (Foto: Constance de Villardi de Montlaur)