Her er noen smakebiter fra avdelingen som har jobbet hardt for å gjøre Vårmøtet 6-8. juni til vårens vakreste eventyr!

Tekst og foto: Succora Nordin, overlege, Nordlandssykehuset

Legene

”Vekk meg når arbeidsdagen er over.” Avdelingsoverlege Lars Haukland leser høyt, men med en noe overarbeidet nerve i stemmen. Den nye kaffekoppen med ovennevnte tekst, fylles til randen med svart kaffe. Tor Håkon, en av de åtte lisene, har korrekt lært seg hvor vi henter traktekaffe, nemlig det alltid velfylte sykepleierlageret. Hva skjedde med legekaffen etter at habiliteringslege Bente Ødegård gikk av med pensjon? Jeg kan ikke se at arvtager Ida Kaspersen har tatt etter henne på dette viktige feltet. Men Ida gjør en nydelig jobb innen habilitering og sosialpediatri, da.

Med eller uten kaffe: Morgenmøtet lever muntert videre – alltid med avbrytelser fra de 21 morgenfriske og taletrengte legene. Spesielt de 13 overlegene liker å dele. Superpoteten Ingunn Nessestrand og delvis pensjonerte Dag Veimo har -spesielt mye de skal lære bort. Faget, pasientene og -ut-redningen får entusiastiske innspill.

Forvakt får gitt statusrapport på de fem sykehusene i Nordland vi er «sentralsykehus» for, samt status på klinikken i Bodø med føden, barnemedisin og nyfødt intensiv. Under rapporten forsvinner Ketil Mevold for å gastroskopere, mens nybakt trebarnspappa Martin Lundgren, følger lærevillig etter. Overlege Bjørg Evjenth gir sine beskjeder, før hun går til lungepasientene på poliklinikken som hun styrer med et fast grep. I tillegg haster Kirsti Neset av gårde for å rekke sine hemato-logiske og onkologiske pasienter. Igjen sitter assistentlegene som planlegger dagnes førstelinjeforsvar. De går 8-delt vakt, flere av dem er ferdige spesialister.

Overlegene Gunhild Helsvig og Kristin Wasland planlegger felleslunsj og andre sosiale happenings, mens Katrine Antonsen forbereder seg på all nevropoliklinikk hun er satt opp på, nå som hun har gått over til andrelinjeforsvaret. Ingebjørg Fagerli multitasker mellom nyfødtmedisin, Roma og hytta. Mens LL supporter Arne Stokke, altså -Lofoten-Liverpool, har akkurat rukket å fortelle historie nummer tre, før vi nok en gang konstaterer at klokken ble 09.05 før vi kom oss i klinisk arbeid.

Med eller uten kaffe: Morgenmøtet lever ­muntert videre – alltid med avbrytelser fra de 21 morgenfriske og taletrengte legene.

Starten

Vi har sammen utviklet solide tradisjoner. Fag og humor spiller på lag med hverandre. Det er blitt noen år siden av-delingen lå i sin egen kuvøse. Barnelege Helene Pande startet opp og var primus motor for barneavdelingen i Bodø som ble etablert i 1974. Med seg fikk hun assistent-legene Jan Holt og Gyro -Herder. Sammen dannet de bærebjelkene i avdelingen. De skjønte at etablering av en oppegående nyfødtavdeling var nødvendig for å bedre overlevelsen og omsorgen for de miste. De begynte å reise ut til lokalsykehusene for å stabilisere og transportere nyfødte som hadde behov for overvåkning og behandling. Dermed ble Bodø en pioner innen lufttransport av nyfødte. I tillegg fikk vi som landes første sykehus etablert en barne-habiliteringsenhet.

Barneavdelingen

Vi er organisert under kvinne/barn-klinikken i Nordlandssykehuset HF, som er en del av Helse Nord. Vi har i Bodø avdelingene nyfødt-intensiv, barnemedisinsk sengepost, poliklinikk, habilitering og dagenhet. I tillegg bemanner vi Barnehuset i Bodø. Vi er den eneste barne–av-delingen i Nordland fylke, som har rundt 245 000 innbyggere

I dag utfyller vi hverandre, ambulerer, underviser helsepersonell og medisinstudenter fra Universitetet i Tromsø. Vi sam-arbeider på en slik måte at Nordlands barn og ungdommer får et tilbud innenfor alle barnemedisinske subspesialiteter, (med unntak av utredning/oppstart av behandling for onkologiske pasienter). Klinikken er ansvarlig for barn og ungdommer opp til 16 år.

Tall

I tall tilsvarer dette for 2016, 4668 polikliniske konsultasjoner og 1000 innlagte pasienter på barnemedisinsk sengepost. Antall senger på barnemedisin har variert litt, da hele klinikken er inne i sluttfasen av en lang omrokkeringsprosess, hvor målet er innflytting i nye lokaler i 2019. Vi ambulerer til Lofoten og Stokmarknes. Det blir omtrent 100 ambuleringsdøgn per år.

På nyfødtintensiv har vi 10 sengeplasser. Vi tar imot barna fra -GA 26. Vi har årlig cirka 50 luft-ambulanseturer med transport av syke nyfødte og premature. Vi utfører kjøling og bruker NO gass der det er indisert. Det fødes omtrent 1000 barn i Bodø per år og 2300 i Nordland totalt. I 2016 hadde vi 214 barn innlagt på nyfødtintensiv.

Bakvakt har tilstedevakt på sykehuset til klokken 20.00, deretter hjemmevakt. Tertiærvakt/flyvakt har hjemmevakt, 24/7 som sin arbeidstid. Bemanningen er irriterende stabil, sett i lys fra de ferdige spesialistene som venter på overlegestilling.

Norge Rundt

Legene på avdelingene har i en årrekke fulført spesialiteten sin på ulike universitetsklinikker i Norge. Slik har kontakten og samarbeidet med de andre barne- og ungdomsklinikkene stadig blitt vedlikeholdt og styrket. Det blir dog spennende fremover, når etableringen av det nye utdanningsløpet er et faktum, og «gruppe 1» er historie. Vi ønsker og trenger fortsatt å opprettholde faglig ambulering til dere alle.

Fagutvikling, forskning og forbedringsarbeid

Vi er en aktiv avdeling, som er opptatt av kvalitet. Vi har derfor SIM-trening med våre samarbeidspartnere tre ganger per måned. Vi har opprettet et to dagers kurs med trening på spegris i akutte nyfødtprosedyrer som alle spesialister ved avdelingen gjennomfører årlig. Dette var forkurs på vårmøtet, og det er plass til eksterne deltagere ved våre ordinære kurs også.

Avdelingen fikk Nordlandssykehusets pasientsikkerhetspris i 2016 for innføring og systematisk oppfølging av PedSAFE og PEVS. Forskning er et fagfelt vi sammen må løfte. Per nå er det Ingebjørg Fagerli som jobber med sitt doktorgradsprosjekt «Perinatal audit i Nordland».  Astmaforskningen er fortsatt aktiv og har resultert i snart to doktorgrader.

Vi er med i NAPIC studien og det nasjonale kvalitets-forbedringsprosjektet i diabetes.

Det er et mål for oss å etablere 18 års aldersgrense på -avdelingen.

CL team

Nytt av fjoråret, er innfasingen og samarbeidet med CL team på avdelingen. Og ja, det tok litt tid før vi lærte oss at de står får Consulting Liaison. Endelig har vi fått tre faste og dedikerte BUP ansatte inne på avdelingen! De er nå uunnværlige i behandlingen og oppfølgingen av blant annet obstipanter og diabetikere.

Oppsummert

Vi er en stabil, glad og tålmodig gjeng. Håper vi så deg på Vårmøtet!

Bodø ble en pioner innen lufttransport av nyfødte. I tillegg fikk vi som landes første sykehus etablert en barnehabiliteringsenhet.